Pracownia Spektroskopi Molekularnej

Zadania badawcze:

  • Wzbudzanie, rejestracja i analiza widm molekuł dwuatomowych w fazie gazowej (CO, CO+, NO, AlH, InH, TiO).
  • Jakościowa analiza składu materiałów i warstw przewodzących metodą optycznej spektroskopii emisyjnej wyładowania jarzeniowego (Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy, GDOES).
  • Badanie cząsteczek schłodzonych do temperatur kriogenicznych (T tr  ≈ 0,1 K, T rot  ≈ 1K) i izolowanych od odziaływań iędzycząsteczkowych w naddźwiękowych wiązkach molekularnych (strumieniu naddźwiękowym), supersonic molecular beam, (supersonic free jet).
  • Analiza widm wzbudzenia laserowo indukowanej fluorescencji laser-induced fluorescence excitation spectra LIF.

APARATURA:

  • Spektrometr Fouriera wysokiej rozdzielczości IR/VIS/UV Bruker FTS-125HR (zakres spektralny:  1850-50000 cm-1; rozdzielczość:  Dν max  = 0.0035 cm-1)
  • Aparatura do spektroskopii laserowej składająca się z lasera neodymowo-YAG-owego oraz lasera barwnikowego wysokiej rozdzielczości, wraz z generatorem wyższych harmonicznych w celu uzyskania przestrajalnego promieniowania ultrafioletowego.
  • Komora wysokiej próżni wyposażona w impulsową dyszę do wytwarzania naddźwiękowych wiązek molekularnych, wraz z pompą dyfuzyjną dużej mocy.