Pracownia metrologii i współczesnych systemów akwizycji danych

Zadania badawcze:
• Pomiary podstawowych parametrów materiałowych dla potrzeb inżynierii materiałowej.
• Pomiary podstawowych parametrów stanu środowiska. 
• Opracowanie nowych metod pomiarów parametrów urządzeń do kontroli środowiska. 
W ramach pracowni realizowane są zadania badawcze związane ze stworzeniem systemu punktów pomiarowych, infrastruktury komunikacyjnej zintegrowanej z modułami akwizycji i przetwarzania danych wartości parametrów obrazujących stan podstawowych cech środowiska. Zadania obejmują w szczególności: 
• przygotowanie punktów kontrolno-pomiarowych wraz z ustaleniem ich optymalnego rozlokowania w terenie, 
• opracowanie systemu niezależnego zasilania, samokontroli, zgłaszania nieprawidłowości działania sond, 
• budowa systemu komunikacji sond pomiarowych z centralną bazą danych, 
• zaprojektowanie i wykonanie aplikacji zapewniającej akwizycję i przetwarzanie danych pomiarowych oraz sygnalizację stanów przekroczenia norm i zgłaszanie zagrożeń.

APARATURA:
• Zestaw do badania propagacji fal dźwiękowych, ultradźwiękowych i świetlnych.
• Zestaw do badania struktury i własności mechanicznych ciał stałych.
• Zestaw do wyznaczania własności cieplnych materiałów stałych, ciekłych i gazów.
• Zestaw do wyznaczania własności elektrycznych materiałów.
• Zestaw do pomiaru charakterystyk urządzeń elektrycznych.
• Zestaw do pomiaru charakterystyk urządzeń elektronicznych.
• Zestaw do badania oddziaływania promieniowania z materią .

 

Aparatura została zgrupowana w stanowiska badawczo-pomiarowe w celu możliwości pomiaru własności materiałów dla potrzeb inżynierii materiałowej oraz w zakresie ochrony środowiska obejmującej środowisko naturalne, żywnościowe jak również ochronę zdrowia. Stanowiska badawcze obejmują zakres pomiarów własności: mechanicznych, cieplnych, elektrycznych, elektronicznych, optycznych, strukturalnych. Całość wyposażenia jest kompatybilna z o programem LabView. 

Zestaw do badania propagacji fal dźwiękowych, ultradźwiękowych i świetlnych. Zestaw umożliwia pomiar absorpcji fal dźwiękowych w przypadku tłumienia hałasu, propagację fal świetlnych w światłowodach. Przykładowo można będzie badać efekty z nagłośnieniem pomieszczeń.    
Zestaw do badania struktury i własności mechanicznych ciał stałych.
 Dzięki niemu będzie możliwe badanie struktury metali w skali mikroskopowej. Strukturę cienkich folii będzie można badać urządzeniem do dyfrakcji Debye’a-Scherrera. Zestaw umożliwi badanie momentu bezwładności brył sztywnych o nieregularnym kształcie. Urządzenie Milikana pozwoli na badanie rozmiaru nanocząstek w aerozolach.     
Zestaw do wyznaczania własności cieplnych materiałów stałych, ciekłych i gazów. Zestaw pozwala na wyznaczenie podstawowych parametrów cieplnych materiałów tj. ciepło właściwe, ciepło topnienia, przewodnictwo cieplne.     
Zestaw do wyznaczania własności elektrycznych materiałów.
 Zestaw służy do wyznaczania oporu właściwego, własności dielektrycznych materiałów. Po rozbudowie zestawu będzie można badać własności kinetyczne przewodnictwa elektrycznego.   
Zestaw do pomiaru charakterystyk prostych urządzeń elektrycznych. 
Mierzone są charakterystyki robocze takich urządzeń jak: autotransformatory, dzielniki napięcia. Przewiduje się po uzupełnieniu zestawu pomiar charakterystyk temperaturowych tych urządzeń.   
Zestaw do pomiaru charakterystyk prostych urządzeń elektronicznych. Zestaw umożliwia pomiar charakterystyk tranzystorów, wzmacniaczy, filtrów i elementów automatyki.