Pracownia badań składu gleby, wody i powietrza

Zadania badawcze:
• utworzenie sieci monitoringu środowiska;
•  badanie zanieczyszczenia wokół głównych arterii komunikacyjnych w aglomeracjach i poza nimi;
•  zagrożenie środowiska dioksynami w procesach spalania odpadów i recyklingu odpadów ropopochodnych;
•  symulacje katastrof ekologicznych;
•  stworzenie programu ochrony powietrza.  

APARATURA:
• Zestaw do badania składu substancji;
• Przenośna aparatura do badania gleby, wody i powietrza .

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej pozwala na analizę pełnego składu pierwiastkowego substancji, w tym gleby i wody. W skład urządzenia wchodzi niezbędne wyposażenie umożliwiające wykonanie pomiarów. 
Spektrofluorymetr to aparat mierzący fluorescencję, luminescencję i fosforescencję. Pozwala to na badanie zanieczyszczeń organicznych. W skład urządzenia wchodzi standardowe wyposażenie (w tym dodatkowa lampa ksenonowa) umożliwiające wymienione wyżej pomiary. 
Spektrometr masowy umożliwia pomiary zanieczyszczeń powietrza, także w terenie. 
Spektrometr absorpcji atomowej pozwala na wyznaczenie zanieczyszczeń gleby i wody metalami ciężkimi. Urządzenie umieszczone jest na specjalistycznym stole laboratoryjnym i podłączone do instalacji wywiewnej. W skład urządzenia wchodzi standardowe wyposażenie i lampy katodowe umożliwiające pomiary dla ośmiu wybranych pierwiastków. 
Przenośna aparatura do badania gleby, wody i powietrza 
Aparatura do analizy powietrza pozwala na pomiary zanieczyszczeń powietrza (gazy i pył) w wybranym terenie. W jej skład wchodzi kontener pomiarowy wraz z wieloparametrowym analizatorem gazów oraz przenośny detektor wielogazowy. Umożliwia pomiar zanieczyszczeń powietrza w terenie, w zakresie obecności CO, NO, CO2, NO2, SO2, pyłu oraz dodatkowo prędkości i kierunku wiatru. Walizkowe zestawy do badań środowiska, gleby i wody  pozwalają na szybki pomiar parametrów fizykochemicznych wody i gleby. Zestaw uzupełnia waga analityczna do pomiarów masy próbek.