O kierunku

Systemy diagnostyczne w medycynie jest interdyscyplinarnym kierunkiem łączącym nauki ścisłe, medyczne i techniczne. Kierunek ten powstał w roku 2015 przy ścisłym współdziałaniu ówczesnego Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego (obecnie Kolegium Nauk Przyrodniczych) i ówczesnego Wydziału Medycznego (obecnie Kolegium Nauk Medycznych) UR, dzięki czemu możliwa jest wzajemna współpraca w zakresie edukacji i badań naukowych. Jest to jedyny tego typu kierunek w Polsce. Studenci SDM mogą wybrać jedną z trzech oferowanych specjalności: 
- Metody obrazowania w medycynie, 
- Aparatura diagnostyczna w medycynie, 
Optyka okularowa (we współpracy z kliniką okulistyczną Visum Clinic – nowa specjalność) 

Jako innowacyjne elementy w zakresie treści i efektów uczenia się kierunku SDM można przyjąć przede wszystkim połączenie treści i efektów uczenia się z zakresu fizyki oraz medycyny. Jako innowację można także uznać formułowanie treści uczenia się na kierunku SDM oraz podejmowane próby ich modyfikacji pod kątem ich ulepszenia i dostosowania do rynku pracy, ze specjalistami  pracującymi w placówkach medycznych województwa podkarpackiego.

 

Podstawowe informacje na temat kierunku SDM

Opis  kierunku studiów Studia na kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie to 7-semestralne studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z dyscypliną wiodącą - nauki fizyczne (65%), a także do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina - nauki medyczne (25%) i dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina - automatyka, elektronika i elektrotechnika (5%) oraz dyscyplina - informatyka techniczna i telekomunikacja (5%).                

Student kierunku SDM ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: 
- Metody obrazowania w medycynie, 
- Aparatura diagnostyczna w medycynie,
Optyka okularowa - nowa specjalność od roku akademickiego 2020/21 .
Absolwent potrafi /posiada wiedzę Absolwenta kierunku SDM cechują następujące kompetencje zawodowe: 
- posiada wiedzę z zakresu podstaw fizycznych działania różnych rodzajów aparatury medycznej; 
- posiada wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz patologii w aspekcie obsługi aparatury medycznej; 
- potrafi korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej i medycznych systemów diagnostycznych; 
- potrafi identyfikować i formułować zadania inżynierskie w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji oraz przeprowadzania i interpretacji podstawowych analiz statystycznych wykorzystywanych w naukach biomedycznych, jak również analizy sygnałów i obrazów w naukach medycznych i fizycznych; 
- potrafi dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich; - posiada wiedzę z zakresu podstaw etycznych i ma świadomość konieczności ich stosowania w działalności inżynierskiej oraz okołomedycznej.
Perspektywy zawodowe Absolwenci specjalności Metody obrazowania w medycynie oraz Aparatura diagnostyczna w medycynie mają możliwość podjęcia pracy w: 
- szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa;
- jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; 
- jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; 
- instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych; 
- jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych.   

Absolwenci specjalności Optyka okularowa mają możliwość podjęcia pracy w: 
- poradniach i oddziałach okulistycznych, gabinetach optycznych i optometrystycznych; 
- jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych związanych z badaniami okulistycznymi; 
- instytutach naukowo-badawczych i konsultingowych; 
- jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych związanych z badaniami okulistycznymi; 
- salonach optycznych.