Ankiety Studenckie

W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia UR, regularnie przeprowadza się badanie opinii studentów. Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w badaniu opinii studentów są następujące ankiety: 

Studencka ankieta oceny zajęć i nauczycieli akademickich – ankieta ta jest anonimowym badaniem mającym na celu ocenę pracy nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne objęte tokiem studiów. 

Studencka ankieta oceny dziekanatu - służy zebraniu opinii na temat jakości wsparcia oferowanego studentom przez pracowników Dziekanatu. Akcję ankietową przeprowadza się raz na dwa lata w okresie od kwietnia do końca czerwca. 

Wszystkie ankiety są anonimowe, dostępne w Wirtualnym Dziekanacie. Udział w ankietach jest dobrowolny. Wypełnienie ankiety zajmuje jedynie kilka minut. 

Celem tych ankiet jest poprawienie jakości kształcenia i obsługi studentów więc opinia studentów jest bardzo istotna.    

Aby zapewnić jak najlepszą jakość kształcenia, wśród studentów kierunku SDM (jak również Fizyka) prowadzone są także wewnętrzne anonimowe ankiety. Studenci wypowiadają się w nich na tematy dotyczące  zajęć prowadzonych na kierunku oraz prowadzących zajęcia. Studenci mogą też wyrazić swe opinie na temat tego, co należy ulepszyć bądź zmienić w programie studiów. Wyniki ankiet analizowane są na posiedzeniach Zespołów Programowych ww. kierunków, zaś wnioski z nich płynące wdrażane są w życie.