O kierunku

Opis  kierunku studiów Studia na kierunku Fizyka to 3-semestralne studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplina wiodąca to nauki fizyczne (100 %). 
Student kierunku Fizyka ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalności: 
Fizyka medyczna (FM), 
Odnawialne źródła energii (OZE);
Fizyka laserów i optoelektronika (FLiO).
Absolwent potrafi /posiada wiedzę W ramach specjalności FM absolwent posiada gruntowną wiedzę fizyczną niezbędną do opisu i modelowania zjawisk fizycznych. Posiada również wiedzę na temat szczegółowych podstaw fizycznych metod obrazowania medycznego oraz analizy obrazów. Zna wybrane metody modelowania matematycznego, które można zastosować w zakresie wspomagania diagnostyki i terapii medycznej. Ma wiedzę z zakresu urządzeń i detektorów promieniowania jonizującego wykorzystywanego w medycynie. Potrafi wykorzystywać drukarki 3D do celów medycznych, jak również zna podstawy bioelektryczności. Potrafi pracować w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących złożone problemy techniczne i naukowo-badawcze, a także kierować takimi zespołami. 

W ramach specjalności OZE absolwent posiada wiedzę o technologiach i zarządzaniu w obszarze odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. Zna w sposób teoretyczny i praktyczny zagadnienia dotyczące złożonych procesów zachodzących w środowisku oraz systemów zarządzania OZE w procesie inwestycyjnym. Absolwent ma wiedzę w zakresie prawnych, ekonomicznych i pozatechnicznych obszarów działalności inżynierskiej obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Posiada wiedzę o trendach rozwojowych, o najistotniejszych osiągnięciach w zakresie technicznych i naukowych rozwiązań stosowanych w systemach pozyskiwania zielonej energii i w systemach zarządzania stosowanych w inteligentnym ekobudownictwie. Posiada umiejętność sporządzania raportów z pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń wykorzystywanych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Potrafi posługiwać się literaturą fachową, korzystać z zasobów patentowych, gromadzić, przetwarzać oraz pisemnie i ustnie przekazywać informacje. 

W ramach specjalności FLiO absolwent ma gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie optyki, fizyki laserów i technologii optoelektronicznych. Posiada bogaty zasób wiadomości z zakresu budowy elementów optoelektronicznych oraz ich wykorzystania w technikach stosowanych w optoelektronice; posiada umiejętności praktycznego stosowania spektroskopii optycznej i EPR. Zna budowę własności i zastosowania laserów w tym laserów na ciele stałym.  Posiada umiejętności w zakresie rozumienia zjawisk fizycznych i ich praktycznego zastosowania, korzystania z nowoczesnych technologii ekologicznych i informacyjnych, wykorzystania oprogramowania do symulacji komputerowych zjawisk fizycznych. Posiada umiejętności obsługi aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych w tym z zakresu laserów i optoelektroniki.
Perspektywy zawodowe Po ukończeniu specjalności FM absolwent kierunku może pełnić rolę kompetentnego partnera kadry lekarskiej, badawczej lub technicznej oraz rolę doradcy w zakresie rozwiązań wykorzystujących osiągnięcia fizyki - ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w diagnostyce i terapii medycznej (w tym zastosowań z wykorzystaniem promieniowania jonizującego). Jest przygotowany do pracy w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach w charakterze specjalisty w dziedzinie systemów dla diagnostyki i obrazowania w medycynie. Znajdzie także zatrudnienie w instytucjach produkujących, dystrybuujących, serwisujących, szkoleniowych i innych związanych z wysokospecjalistycznym, diagnostycznym sprzętem medycznym. 

Po ukończeniu specjalności OZE absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczo rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych w zakresie odnawialnych źródeł energii, a szczególnie w zakresie systemów foto- i termo-konwersji promieniowania słonecznego. 

Po ukończeniu specjalności FLiO absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczo rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwarzania i oceny jakości instrumentów optycznych, laserowych oraz optoelektronicznych.