O instytucie

Instytut Biologii i Biotechnologii powstał 1 października 2019 r. roku na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego w wyniku połączenia określonych jednostek organizacyjnych wchodzących  uprzednio w skład Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Biologiczno-Rolniczego. Obecnie Instytut Biologii i Biotechnologii jest unikatową w skali regionu południowo-wschodniej Polski jednostką o interdyscyplinarnym charakterze prowadzonych badań oraz dydaktyki. O renomie jednostki świadczy uzyskana kategoria naukowa – Instytut Biologii i Biotechnologii posiada kategorię naukową - A.

Funkcję Dyrektora Instytutu pełni  dr hab. Robert Pązik, prof. UR.

Instytut Biologii i Biotechnologii posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach I stopnia (licencjackie 3 letnie) i II stopnia (magisterskie 2 letnie) na kierunku Biologia oraz  I stopnia (inżynierskie 3,5 letnie) i II stopnia (magisterskie 1,5 roczne) na kierunku Biotechnologia. Kierunki w roku 2012 oraz 2018 roku uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie w Instytucie kształci się blisko 200 studentów.

Do wysokiej oceny działalności naukowej i dydaktycznej przyczyniają się pracownicy Instytutu. Obecnie Instytut zatrudnia 4 profesorów zwyczajnych, 18 profesorów nadzwyczajnych (posiadających stopień dr hab.), 18 adiunktów (ze stopniem doktora), 2 asystentów (ze stopniem magistra) 11 pracowników naukowo – technicznych, w tym  5 ze stopniem doktora oraz 10 pracowników inżynieryjno-technicznych.

 

Obecnie Instytut tworzą dwie jednostki:

  • Katedra Biologii,
  • Katedra Biotechnologii.

 

Bazę lokalową Instytutu stanowią laboratoria Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej w Rzeszowie znajdujące się przy ul. Pigonia 1, Centrum Innowacyjno-Badawcze Środowiska w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza 8B, Centrum Transferu Technologii i Badań Podstawowych w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza 4, Centrum Innowacji i Wdrożeń w Przemyśle Spożywczym w Rzeszowie przy ul. Ćwiklińskiej 2 (Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 1a, Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych w Rzeszowie wraz z zapleczem do badań z wykorzystaniem zwierząt oraz roślin uprawnych w Weryni. Wszystkie centra badawczo-dydaktyczne wpisują się w charakter Instytutu. Studenci i pracownicy tym samym mają swobodny dostęp do pełnej infrastruktury, sal wykładowych, dydaktycznych oraz laboratoriów zaopatrzonych w specjalistyczną aparaturę badawczą. Instytut posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, do prac z wykorzystaniem układów biologicznych in vitro a także in vivo.

Aktywność badawcza Instytutu jest ściśle powiązana z programem kształcenia i opiera się na aktywnym udziale studentów w badaniach naukowych. Studenci mają możliwość uczestniczenia w realizacji projektów naukowych pozyskiwanych przez pracowników Instytutu oraz podczas odbywania staży naukowych w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Efektem tej kooperacji są prace naukowe z udziałem studentów w renomowanych czasopismach z listy JCR (Journal Citation Reports).

Badania realizowane w Instytucie Biologii i Biotechnologii finansowane są ze środków pozyskiwanych na drodze konkursowej z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Aktywni naukowo studenci mają szansę kształcenia się w trybie zindywidualizowanym, interdyscyplinarnym a także w oparciu o współpracę międzynarodową. Współpraca dydaktyczna obejmuje staże naukowe w ramach różnych programów stypendialnych m.in. Visiting Research Graduate Traineeship Program for Polish Masters Students in the Biological Sciences Program w ramach patronatu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Erasmus+, Lund University.

O wysokiej jakości kształcenia w Instytucie świadczy zatrudnianie naszych absolwentów w czołowych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą (University of Bern, Virginia University, Oklahoma Medical Research Foundation, Lund University, Uniwersytety oraz Centra Badawcze w Polsce, Instytuty PAN), przedsiębiorstwach farmaceutycznych oraz z branży life-science, Parkach Narodowych i Placówkach Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, Instytucjach zajmujących się monitoringiem i ochroną środowiska, Stacjach Weterynarii, Sanepidu i krwiodawstwa (Zobacz broszurę informacyjną).

Władze i pracownicy Instytutu szczególną uwagę zwracają na rozwój naukowy, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we współpracy z innymi jednostkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi (współpraca międzynarodowa i krajowa), co zaowocowało m.in. wpisaniem Instytutu na listę jednostek kategorii naukowej A w obszarze Nauk o Życiu. Pracownicy Instytutu biorą aktywny udział w licznych programach, a także kampaniach i wydarzeniach promujących naukę.

Do najważniejszych działań popularyzujących naukę prowadzonych przez Instytut należą m. in.:
Noc Biologów,
Piknik Nauki
oraz liczne wywiady i opinie w lokalnych telewizjach i stacjach radiowych udzielane przez pracowników Instytutu.