8.5 Pracownia Technologii LLL (Lifelong Learning)

Kierownik

dr inż. Tomasz Warchoł (Instytut Pedagogiki, Kolegium Nauk Społecznych)

email: twarchol@ur.edu.pl

 

Ogólny profil badań prowadzonych w pracowni

       Badania realizowane w pracowni lifelong learning koncentrują się na opisywaniu, wyjaśnianiu i prognozowaniu oraz formułowaniu prawidłowości dotyczących funkcjonowania procesu kształcenia ustawicznego i uczenia się w ciągu całego życia rozumianym jako wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowości, stymulowanie innowacyjności i kreatywności człowieka. System ten sprzyjać ma wzrostowi konkurencyjności, poprawie organizacji pracy i tworzeniu podstaw rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Takie działania wpisują się w politykę Polski i Unii Europejskiej ukierunkowaną na aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim, osobiste spełnienie, dostosowywanie się do ciągłych zmian i umożliwienie uzyskania zatrudnienia.

       Realizacja celu strategicznego opiera się na wyodrębnionych zadaniach priorytetowych (korespondujących z europejskim obszarem uczenia się przez całe życie):

 • zwiększanie dostępności do kształcenia ustawicznego,
 • podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego,
 • współdziałanie i partnerstwo,
 • wzrost inwestycji w zasoby ludzkie,
 • tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych,
 • uświadamianie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego.

 

Aktualnie prowadzone badania w latach: 2020-2024

       Wielowymiarowe uwarunkowania przestrzeni edukacji formalnej i nieformalnej umożliwiające prowadzenie skutecznej alfabetyzacji funkcjonalnej w zakresie aksjologicznym, dydaktycznych i organizacyjnym – celem tych badań jest wypracowanie modelu programowo organizacyjnego szkoły uniwersyteckiej na przykładzie Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego oraz warsztatów i wystaw interaktywnych.

       Badania realizuje zespół: dr hab. Wojciech Walat, dr Anna Pięta-Szawara, dr inż. Tomasz Warchoł

 

Tematy realizowane w 2020/2021 roku:

 • Badanie roli podręcznika w formatowaniu sytuacji edukacyjnych – opracowanie materiału badawczego do monografii (dr hab. Wojciech Walat);
 • Badanie wybranych rodzajów aktywności ucznia szkoły podstawowej biorącego udział w zajęciach edukacji pozaformalnej (dr inż. Tomasz Warchoł) – opracowanie modelowego programu warsztatów interaktywnych dla uczniów szkół podstawowych z programowania w oparciu Lego Mindstorm;
 • Badanie cech osobowych dyrektora w kontekście kultury organizacyjnej przedszkola (mgr Małgorzata Pietrzycka – doktorantka, dr hab. Wojciech Walat – promotor, dr Anna Pięta-Szawara – promotor pomocniczy).

 

Badania zrealizowane i ciągłe

       Od 2014 roku prace badawcze skupiają się na rozwoju edukacji pozaformalnej i nieformalnej prowadzonej poprzez warsztaty i wystawę interaktywną, gdzie uczniowie mają możliwość uczyć się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych, w nowych formach kształcenia poprzez nowoczesne metody pracy. Obecnie wystawa interaktywna stanowi idealne środowisko badawcze w zakresie wyjaśniania, porządkowania, terminologii i znaczenia wyróżnionych rodzajów edukacji.

       Od 2015 roku w pracowni odbywają się badania porównawcze dotyczące efektywności kształcenia formalnego i pozaformalnego, które prowadzone są na grupach młodzieży akademickiej z Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego.

       W 2017 roku w ramach jednego z zadań pracowni Lifelong Learning (LLL) dotyczącego współdziałania i partnerstwa z otoczeniem zrealizowano projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO), który z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego nosił nazwę Nie mów do mnie ENIGMAtycznie. Celem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu wykorzystania i zastosowania kryptografii w różnych dziedzinach życia. Beneficjentami projektu było ponad 300 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

       W latach 2018-2020 w kolejnym etapie prac dotyczących rozwoju współpracy z otoczeniem podpisano umowę partnerską pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Stowarzyszeniem EKOSKOP, której celem była wspólna realizacja projektu pt. Uniwersytet Rzeszowski dla młodych odkrywców. Celem podjętych działań było podniesienie kompetencji 1407 uczniów szkół podstawowych z takich zakresów jak: nauki matematyczno-przyrodnicze, rozwój kreatywności, przedsiębiorczości, umiejętności rozwiązywania problemów i pracy zespołowej. Obecnie podjęta współpraca ze Stowarzyszeniem EKOSKOP, jest kontynuowana w ramach innych projektów popularyzujących naukę na Uniwersytecie Rzeszowskim, tj. wystawa interaktywna, warsztaty ekologiczne i programistyczne.

       W pracowni LLL w roku 2018-2020 przeprowadzono obszerne badania dotyczące stymulowania wybranych rodzajów aktywności uczniów szkół podstawowych podczas zajęć edukacji pozaformalnej. Zebrany materiał badawczy posłużyły do przygotowania rozprawy doktorskiej pt. Edukacja pozaformalna a wybrane rodzaje aktywności ucznia szkoły podstawowej przez dra inż. Tomasza Warchoła.

       Prowadzone w pracowni badania z zakresu problemów edukacji pozaformalnej i nieformalnej publikowane są w formie artykułów wydawany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego w roczniku naukowym pt. „Edukacja-Technika-Informatyka”.

 

Zadania badawcze przypisane do  Pracowni, zapisane w projekcie CIiTWT-P

Badania koncentrowały się będą na analizach, modelowaniu i optymalizacji:

 • systemów kształcenia ustawicznego z punktu widzenia zachowanie ciągłości i systematyczności procesu uczenia się „w biegu życia” w kontekście przemian technologicznych;
 • przygotowania człowieka do pracy (orientacja zawodowa, kształcenie zawodowe, rekwalifikacja zawodowa);
 • wielopłaszczyznowego systemu rozwoju każdego człowieka realizowanego nie tylko w systemie kształcenia szkolnego i uniwersyteckiego, ale także w systemie pozaszkolnej oświaty dorosłych i samokształcenia.

 

Projekty realizowane w laboratorium

· „Nie mów do mnie ENIGMAtycznie” w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, okres realizacji : 01.02-30.06.2017 r., wartość projektu: 26 060,00 zł, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Warchoł

· „Uniwersytet Rzeszowski dla młodych odkrywców” w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, okres realizacji: 01.06.2018r.-31.12.2019 r., wartość projektu: 498 219,00 z, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Warchoł

· "Rozszerz swoją wyobraźnię" w ramach programu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje", okres realizacji: 05.2021r. - 05.2022r., wartość projektu: 60 600,00 zł, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Warchoł

· "Młodzi odkrywcy Uniwersytetu Rzeszowskiego" w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki", okres realizacji: 12.2021r.-11.2023r., wartość projektu: 208 517,60 zł, kierownik projektu: dr inż. Tomasz Warchoł