8.3 Pracownia e-learningu

Kierownik

dr inż. Krystian Tuczyński (Instytut Pedagogiki, Kolegium Nauk Społecznych)

email: ktuczynski@ur.edu.pl

 

Ogólny profil badań prowadzonych w pracowni

       Badania realizowane w pracowni e-learningu koncentrują się na projektowaniu i optymalizacji nowoczesnych opracowań metodycznych wykorzystywanych w e-learningu oraz badaniami związanymi z efektywnym prowadzeniem i zarządzaniem procesami nauczania on-line.

       Realizacja celu strategicznego opiera się na wyodrębnieniu zadań priorytetowych korespondujących z wprowadzaniem kształcenia zdalnego na Uniwersytecie Rzeszowskim:

 • bieżące monitorowanie realizacji kształcenia e-learningowego w poszczególnych kolegiach i jednostkach ogólnouczelnianych – wsparcie badawcze dla UCKO;
 • przygotowywanie raportów o stanie i perspektywie rozwoju kształcenia zdalnego w szkolnictwie wyższym;
 • określanie postaw studentów i nauczycieli akademickich wobec e-learningu;
 • opracowanie zasad tworzenia materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu zdalnym.

 

Badania realizowane w perspektywie lat: 2020-2024

       Profilowanie e-learningowego przygotowania nauczycieli szkoły wyższej z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z bieżącej realizacji programu kształcenia, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych (pełnego kształcenia zdalnego w okresie pandemii) – celem tych badań jest wypracowanie modelu szkolenia z zakresu tworzenia kursów i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez nauczycieli akademickich UR

       Badania realizuje zespół: dr inż. Krystian Tuczyński (kierownik UCKO), mgr Norbert Skop);

 

Tematy realizowane w 2020/2021 roku:

 • Badanie postawy nauczycieli akademickich i studentów wobec e-learningu w czasie pełnego kształcenia zdalnego w okresie pandemii (dr inż. Krystian Tuczyński, dr hab. Wojciech Walat, prof. UR).

 

Badania zrealizowane i ciągłe

       W 2015 roku prace badawcze koncentrowały się wokół opracowania założeń wykorzystywania elektronicznych systemów zarządzania szkołą. Badania dotyczyły funkcjonowania dziennika elektronicznego. Badane oprogramowanie cechowała duża łatwość obsługi i intuicyjność, dzięki czemu mogło być wprowadzone do obecnych systemów szkolnych.

       W 2016-2017 roku badania dotyczyły testowania platform e-learningowych dla potrzeb poszczególnych jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego.

       Na platformie WBTServer powstało wiele e-kursów, takich jak m.in.:

 • Język angielski dla informatyków” na kierunku informatyka i ekonometria;
 • Pakiety obliczeń matematycznych i inżynierskich na kierunku informatyka;
 • Administracja publiczna i samorząd terytorialny na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej na kierunku administracja.

       W ramach wykonanych kursów opracowany został wzór umowy dotyczącej przeniesienia praw autorskich.

       Ponadto opracowano zasady dotyczące przygotowania i przekazywania materiałów niezbędnych do tworzenia kursów osobom zarządzającym i wykonującym obsługę techniczną e-learningu na Uniwersytecie Rzeszowskim.

       W latach 2017-2018 realizowany był cykl 12-godzinnych szkoleń z zakresu projektowania, tworzenia oraz publikowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w formie e-learningowej. Szkolenia ukończyło 58 nauczycieli akademickich z 11 ówczesnych wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szkolenie obejmowało wykorzystanie platformy WBTServer oraz usługi ClickMeeting podczas realizacji procesu kształcenia.

       W latach 2018-2020 realizowane były szkolenia pn. Podnoszenie kompetencji informatycznych kadry akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie stosowania metod i technik kształcenia na odległość. Zakładanym efektem było teoretyczno-praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik e-learningowych. W szkoleniu wzięło udział 916 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego.

       W latach 2018-2020 realizowane zostały wielowymiarowe badania dotyczące postaw nauczycieli akademickich wobec kształcenia zdalnego. Analiza otrzymanych wyników badań posłużyła przygotowaniu pracy doktorskiej pt. Postawy nauczycieli akademickich wobec e-learningu w szkole wyższej przez dra inż. Krystiana Tuczyńskiego.

       W 2020 roku w pracowni przeprowadzone zostały m.in. szkolenie on-line pn. Miody wzbogacone dodatkiem ziół i owoców jako nowy produkt dla przetwórstwa miodu na Podkarpaciu, sesja naukowa nt. Literatury i sztuki w edukacji elementarnej współczesnego dziecka oraz wykłady oraz interaktywne pokazy w ramach Nocy Biologów.

       Prowadzone w pracowni badania z zakresu wykorzystania e-learningu w procesie kształcenia akademickiego publikowane są na bieżąco w formie artykułów w czasopismach naukowych.

 

Zadania badawcze przypisane do  Pracowni, zapisane w projekcie CIiTWT-P

 • określenie obszaru funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych za rozwój e-learningu, lokalizacja tej formy w działalności uczelni,
 • sformatowanie wymiarów: dydaktycznego i finansowego,
 • opracowanie wielowarstwowych matryc zastosowań e-learningu,
 • opracowanie wirtualnego laboratorium podstaw fizyki.