8.2 Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Kierownik

dr inż. Tomasz Warzocha (Instytut Pedagogiki, Kolegium Nauk Społecznych)

email: twarzocha@ur.edu.pl

 

Ogólny profil badań prowadzonych w pracowni

       Badania koncentrują się wokół tworzenia interaktywnego warsztatu pracy nauczyciela akademickiego, kształtowania i rozwijania jego kompetencji związanych z umiejętnością wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w pracy zawodowej w celu aktywnego pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy; identyfikowania kompetencji technologicznych studentów posługujących się na co dzień nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w procesie dydaktycznym.

       Realizacja celu strategicznego opiera się na wyodrębnionych zadaniach priorytetowych związanych z analizą i modelowaniem:

  • kompetencji informatyczno-informacyjnych nauczycieli akademickich wynikających z posługiwania się TIK;
  • kompetencji informacyjno-komunikacyjnych studentów w zakresie wykorzystywania TIK w procesie kształcenia;
  • kompetencji posługiwania się narzędziami – oprogramowaniem w celu przygotowywania autorskich kwestionariuszy ankiet i przeprowadzania badań z ich wykorzystaniem.

 

Badania realizowane w perspektywie lat: 2020-2024

       Zidentyfikowanie układu i dynamik funkcjonowania kompetencji informacyjno-informatycznych nauczycieli różnych typów szkół (w tym ich zróżnicowanie ze względu na poziom kształcenia) – celem tych badań jest wypracowanie modelu kompetencji nauczycieli akademickich oraz licealnych umożliwiających biegłe i twórcze wykorzystanie narzędzi z zakresu IT w codziennej pracy szkolnej

       Badania realizuje zespół: dr inż. Tomasz Warzocha, dr inż. Krystian Tuczyński

 

Tematy realizowane w 2020/2021 roku

  • Badanie w zakresie wykorzystywania przez studentów nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym (dr inż. Tomasz Warzocha, dr Anna Winiarczyk) – monografia;
  • Badanie cech warunkujących autorytet nauczyciela w perspektywie narracyjnej (mgr Maria Kuzin – doktorantka, dr. hab. Wojciech Walat – promotor).
  • Badanie w zakresie przemian kompetencji nauczycieli akademickich w kontekście rozwoju TIK (dr inż. Tomasz Warzocha) – monografia.

 

Badania zrealizowane i ciągłe

       Od 2014 roku prace badawcze skupiają się na problematyce związanej z badaniem kompetencji nauczycieli akademickich w ramach których w 2017 roku przygotowana została praca doktorska na temat Technologie informacyjne a kompetencje społeczne nauczycieli akademickich napisana pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Walata, prof. UR.

       W sposób ciągły prowadzone są badania w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z posługiwaniem się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w pracy zawodowej nauczycieli akademickich oraz studentów – w sposób szczególny studentów kierunków pedagogicznych przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

       W 2019 roku przeprowadzono badania związane z możliwościami wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli akademickich i studentów, które pozwoliły na przygotowanie i opublikowanie artykułów naukowych z tegoż zakresu.

       W ramach badań prowadzonych w pracowni w 2020 roku powstała monografia napisana przez dr hab. Aleksandra Piecucha, prof. UR pt. Media cyfrowe wspierające procesy dydaktyczne.

       W 2019/2020 roku przeprowadzono szkolenie z zakresu Dydaktyki Szkoły Wyższej, którym objęto ponad 180 nauczycieli akademickich.

 

Zadania badawcze przypisane do  Pracowni, zapisane w projekcie CIiTWT-P

       Transformacja społeczeństwa industrialnego w społeczeństwo informacyjne stawia nowej klasy problemy badawcze. Ich istota sprowadza się do badań związanych ze sposobami pozyskiwania, dekodowania, przetwarzania informacji oraz sposobami jej skutecznej dystrybucji. Optymalizacja procesów związanych z obróbką informacji pozwoli w efektywny sposób wykorzystywać samą informację oraz środki jej dystrybucji w procesach transferu wiedzy.

       Badania koncentrowały się będą na prowadzeniu analiz i modelowaniu:

  • edukacyjnym;
  • przygotowanie obszaru Podkarpacia do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.