O laboratorium

Kierownik

dr hab. Wojciech Walat, prof. UR (Kolegium Nauk Społecznych)

email: wwalat@ur.edu.pl

Głównym zadaniem Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego (LZSI) jest realizacja badań naukowych, świadczenie usług naukowo-badawczych, technicznych i szkoleniowych oraz promocja i upowszechnianie osiągnięć naukowych zespołów badawczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W Laboratorium funkcjonują następujące pracownie: Ergonomii i Pedagogiki Pracy, Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych; E-Learningu; Optymalizacji Procesów Transferu Wiedzy oraz Lifelong Learningu.

Każda z pracowni – zgodnie z jej nazwą – prowadzi badania naukowe w zakresie problematyki dobieranej zgodnie z realizowanymi projektami badawczymi. W projekcie rozwoju Laboratorium przewidywane jest utworzenie kolejnych pracowni: Otwartych Zasobów Edukacyjnych i Edukacji Wirtualnej.

Infrastruktura LZSI służy wszystkim pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego, studentom, doktorantom i interesantom zewnętrznym dla realizacji projektów badawczych.

Koncepcje projektów badawczych należy składać do kierownika LZSI. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie źródeł finansowania działań wykraczających poza bieżące koszty eksploatacyjne poszczególnych pracowni. Realizacja projektu nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej Laboratorium.

 

Rada Naukowa Laboratorium

W skład Rady Naukowej Laboratorium wchodzą: kierownik LZSI, kierownicy poszczególnych pracowni oraz kierownicy jednostek zewnętrznych współpracujących w ramach projektów badawczych.

Do zadań Rady Naukowej należy określanie perspektywicznych kierunków działalności LZSI, monitorowanie osiągnięć w zakresie wskaźników i rezultatów projektu, ocena działalności merytorycznej, opiniowanie wniosków badawczych zgłoszonych do realizacji w LZSI.

 

Skład Rady Naukowej:

Dr hab. Wojciech Walat, prof. UR

Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR

Dr Waldemar Lib

Dr Anna Pięta-Szawara

Dr inż. Krystian Tuczyński

Dr inż. Tomasz Warzocha