6.2 Pracownia Dynamiki Procesów Ekonomicznych i Społecznych

Kierownik

dr Rafał Rak

budynek A0, skrzydło B1, pokój 319

tel. 17 851 85 79

email: rafalrak@ur.edu.pl

Intencją badań prowadzonych w ramach pracowni jest zorientowanie  na wiodące zagadnienia współczesnej nauki światowej, a szczególnie te o wymiarze bardziej interdyscyplinarnym. Jak w skali światowej pokazuje praktyka badań naukowych  ostatnich lat, najwartościowsze i najbardziej innowacyjne osiągnięcia naukowe i technologiczne uzyskiwane są na styku wielu różnych dziedzin nauki. Jest to w sposób naturalny związane z niezwykłą złożonością procesów i wielorakością elementów jakie są zaangażowane w dynamikę współczesnej cywilizacji, szczególnie z jej globalnym wymiarem. Z czysto poznawczego punktu widzenia  interdyscyplinarne patrzenie na mechanizmy funkcjonowania Natury otwiera szerszą perspektywę i stwarza większą szansę na zidentyfikowanie tych praw, które są uniwersalne, a to stanowi istotę prawdziwej nauki i warunkuje jej skuteczność, także w wymiarze praktycznym. Taka interdyscyplinarna  aktywność, wykraczająca nawet poza tradycyjne rozumienie nauk matematyczno-przyrodniczych i sięgająca do takich obszarów jak ekonomia, socjologia, lingwistyka, biologia czy medycyna stwarza naturalną perspektywę otwarcia  na inne Kolegia Uniwersytetu Rzeszowskiego i może też stanowić istotny element skutecznego transferu wiedzy.

Naczelnym zadaniem badawczym w ramach tej pracowni jest poszukiwanie – z zastosowaniem metodologii fizyki, elementów dynamiki nieliniowej, chaosu deterministycznego oraz zaawansowanego aparatu matematycznego -  ilościowego ujęcia zasadniczych charakterystyk dynamiki procesów w systemach złożonych do jakich w szczególności należą systemy społeczne, gospodarcze i ekonomiczne. W tym kontekście, zasadniczym celem jest identyfikacja potencjalnej składowej deterministycznej w ewolucji takich systemów co pozwalałoby trafnie określać trendy ekonomiczne, demograficzne czy meteorologiczne a więc również przewidywać zagrożenia takie jak na przykład krachy finansowe. Osoby odpowiedzialne mają już udokumentowane sukcesy w tym zakresie.