O laboratorium

Kierownik

prof. dr hab. Antoni Szczurek

budynek A0, skrzydło B1, pokój  315

tel. 17 851 85 75

email: aszczurek@ur.edu.pl

Tematyka badań Laboratorium 6: Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych  obejmuję szeroki zakres zagadnień fizyki współczesnej, takich jak fizyka cząstek elementarnych i fizyka wysokich energii (na przykład takie zagadnienia jak oddziaływania hadronów, chromodynamika kwantowa w jej zastosowaniach do badania procesów wysokoenergetycznych zderzeń cząstek elementarnych), fizyka ciała stałego i półprzewodników, fizyka kwantowych układów niskowymiarowych, splątanie kwantowe i układy spinowe, fizyka przejść fazowych, magnetyki Heisenberga, oraz szeroko rozumiana dynamika układów złożonych (np. w jej odniesieniu do ekonofizyki).

W ramach Laboratorium nr 6 prowadzone są badania teoretyczne, bezpośrednio lub pośrednio wspierające również szereg praktycznych aspektów Projektu związanego z Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. Intencją tych badań jest zorientowanie na wiodące zagadnienia współczesnej nauki światowej, a szczególnie te o wymiarze bardziej interdyscyplinarnym. Jak w skali światowej pokazuje praktyka badań naukowych ostatnich lat, najwartościowsze i najbardziej innowacyjne osiągnięcia naukowe i technologiczne uzyskiwane są na styku wielu różnych dziedzin nauki. Jest to w sposób naturalny związane z niezwykłą złożonością procesów i wielorakością elementów jakie są zaangażowane w dynamikę współczesnej cywilizacji, szczególnie z jej globalnym wymiarem. Z czysto poznawczego punktu widzenia interdyscyplinarne patrzenie na mechanizmy funkcjonowania Natury otwiera szerszą perspektywę i stwarza większą szansę na zidentyfikowanie tych praw, które są uniwersalne, a to stanowi istotę prawdziwej nauki i warunkuje jej skuteczność, także w wymiarze praktycznym. Taka interdyscyplinarna aktywność, wykraczająca nawet poza tradycyjne rozumienie nauk matematyczno-przyrodniczych i sięgająca do takich obszarów jak ekonomia, socjologia, lingwistyka, biologia czy medycyna stwarza naturalną perspektywę otwarcia na inne Wydziały Uniwersytetu Rzeszowskiego i może też stanowić istotny element skutecznego transferu wiedzy.