5.1 Pracownia Badań Składu Gleby, Wody i Powietrza

Kierownik

dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

budynek A0, skrzydło B1, pokój 305

tel. 17 851 86 05

email: anwal@ur.edu.pl

Pracownia prowadzi:

  1. Badanie składu materiałów metodą fluorescencji rentgenowskiej.
  2. Badania składu powietrza metodą spektroskopi masowej.
  3. Monitoring powietrza w zakresie pyłu oraz obecności NO i CO.
  4. Badania zawartości metali ciężkich metodą spektroskopii atomowej.
  5. Badania fluorescencji.

 Wyposażenie pracowni:

  1. Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej ARL Quart'X EDXRF.
  2. Spektrometr absorpcji atomowej ICE 3000.
  3. Spektrometr masowy do analizy jonów.
  4. Fluorymetr Hitachi F-7000.
  5. Aparatura do analizy powietrza StreetBox.