3.2 Pracownia Spektroskopii Molekularnej

Kierownik

dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR

pokój 302/A0-B3 lub 114/A0-B1

tel. 17 851 87 03

email: wszajna@ur.edu.pl

Pracownia zapewni możliwości syntetyzowania i wyznaczania struktury energetycznej molekuł dwu-, trój-, oraz wieloatomowych, poprzez badanie ich widm z wykorzystaniem wysokiej klasy urządzeń pomiarowo-badawczych. Eksperymenty w warunkach naddźwiękowej wiązki molekularnej umożliwiają schłodzenie plazmy w komorze próżniowej, prowadzące do uproszczenia widma co ułatwia ich interpretację, szczególnie w przypadku widm cząsteczek wieloatomowych o skomplikowanej strukturze. Zastosowanie ablacji i wzbudzania laserowego zapewni możliwość syntezy nieznanych wcześniej molekuł i precyzyjne badanie zarówno stanu podstawowego, jak i elektronowych stanów wzbudzonych z rozdzieloną strukturą oscylacyjno-rotacyjną. Zagadnienia te należą do fundamentalnych zadań spektroskopii molekularnej. Zastosowanie wysokorozdzielczego próżniowego spektrografu fourierowskiego umożliwi uzyskanie najwyższej rozdzielczości przy rejestracji widm badanych molekuł. Wyznaczana doświadczalnie struktura energetyczna molekuł może być wykorzystywana przy analizach teoretycznych, badaniach środowiskowych i w astrofizyce.