O laboratorium

Kierownik

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

budynek A0, skrzydło B1, pokój 312 lub 114

tel. 17 851 87 03

email: rhakalla@ur.edu.pl

Działalność naukowa laboratorium koncentruje się na kilku kierunkach badań:

  1. Badania struktury ciał stałych, w tym materiałów dla przemysłu, metodami spektroskopii w podczerwieni oraz mikroskopii w podczerwieni.
  2. Badania struktury przejść elektronowo-oscylacyjno-rotacyjnych cząsteczek o znaczeniu astrofizycznym, technikami spektroskopii wysokiej rozdzielczości w zakresie ultrafioletu i światła widzialnego.
  3. Badania izolowanych cząsteczek w naddźwiękowych wiązkach molekularnych, metodami spektroskopii laserowej.

Pracownicy laboratorium są autorami wielu publikacji naukowych z dziedziny spektroskopii molekularnej, spektroskopii w podczerwieni oraz fizyki ciała stałego, opublikowanych w renomowanych światowych czasopismach klasyfikowanych na Liście Filadelfijskiej w części  A.

Laboratorium dysponuje nowoczesną aparaturą przeznaczoną do badań metodami spektroskopii wysokiej rozdzielczości, a także badań poziomu promieniotwórczości oraz identyfikacji i ilościowego oznaczania izotopów promieniotwórczych. Do najważniejszej aparatury zaliczyć należy:

  1. Nowoczesny spektrometr fourierowski do badań w zakresie podczerwieni i dalekiej podczerwieni, sprzężony z mikroskopem pracującym w podczerwieni. Jest to idealny zestaw nowoczesnej aparatury do badań z zakresu fizyki ciała stałego i badań struktury materiałów.
  2. Najwyższej klasy jedyny w Polsce spektrometr fourierowski na zakres ultrafioletu i światła widzialnego, o ultra-wysokiej zdolności rozdzielczej.
  3. Aparatura do spektroskopii laserowej składająca się z lasera neodymowo-YAG-owego oraz lasera barwnikowego wysokiej rozdzielczości, wraz z generatorem wyższych harmonicznych uzyskanie przestrajalnego promieniowania ultrafioletowego.
  4. Komora wysokiej próżni, wyposażonej w impulsową dyszę do wytwarzanie naddźwiękowych wiązek molekularnych, wraz z pompą dyfuzyjną wysokiej próżni, o dużej mocy.
  5. Mierniki promieniowania jonizującego: mierników Geigera-Millera oraz mierniki scyntylacyjne, umożliwiające pomiar poziomu promieniotwórczości surowców mineralnych, cementów i materiałów ceramicznych, a także popiołów i odpadów poprodukcyjnych.
  6. Wysokiej klasy spektrometr promieniowania gamma, umożliwiający ilościowe oznaczanie oraz identyfikację izotopów promieniotwórczych emitujących to promieniowanie oraz pierwiastków ciężkich oraz wielu rzadkich metali.
  7. Wysokiej klasy spektrometr promieniowania alfa, umożliwiający ilościowe oznaczanie oraz identyfikację izotopów emitujących to promieniowanie oraz pierwiastków ciężkich oraz wielu rzadkich metali.