Informacje o CIiTWT-P

loga-ciitwtp.PNG [50.64 KB]

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (CIiTWT-P) jest jednostką organizacyjną Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, która została powołana Uchwałą Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 397/04/2012 w dniu 26 kwietnia 2012 r.

Centrum zostało utworzone w wyniku realizacji projektu UE pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013".

Głównym zadaniem CIiTWT-P jest realizacja badań naukowych, świadczenie usług naukowo-badawczych, usług technicznych, szkoleniowych oraz promocja i upowszechnianie osiągnięć naukowych Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Infrastruktura CIiTWT-P służy kadrze naukowej, kadrze inżynieryjno-technicznej zatrudnionej na Uniwersytecie Rzeszowskim, oraz studentom, doktorantom i interesantom zewnętrznym dla realizacji projektów badawczych.

Pracami CIiTWT-P kieruje Dyrektor (CIiTWT-P) przy współudziale Rady Naukowej Centrum.

Podstawowe zadania jednostki, wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania, określa Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej.

W strukturze CIiTWT-P funkcjonuje 9 specjalistycznych Laboratoriów i Jednostka Wspomagająca. Program badawczy CIiTWT-P obejmuje działania realizowane w poszczególnych Laboratoriach nakierowane na rozwój wiedzy z zakresu technologii materiałów dla przemysłu, inżynierii wytwarzania, spektroskopii materiałów, sterowania układów mechanicznych i elektrycznych z elementami mechaniki i robotyki, badań i kontroli środowiska, informatyki i matematyki stosowanej, badań systemowych i strukturalnych, prognoz finansowych, gospodarczych i społecznych a także wypracowywania metod służących formowaniu społeczeństwa informacyjnego.

Dane kontaktowe:

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
Kolegium Nauk Przyrodniczych

dr Katarzyna Halik
pok. 31, skrzydło B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel: (17) 851 85 13
e-mail: ciitwtp@ur.edu.pl

mgr Anna Wieczorek
pok. 30, skrzydło B1, budynek A0
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel: (17) 851 85 36
e-mail: awieczorek@ur.edu.pl