Wychowanie fizyczne

Poziom – II stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne

Kryterium kwalifikacyjne
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia
Specjalność nauczycielska:
Studia drugiego stopnia w specjalności nauczycielskiej stanowią kontynuację po studiach pierwszego stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
Kandydat powinien posiadać przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (blok B), przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (blok C) w wymiarze określonym w standardzie kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MNiSW z 25.07.2019 r. – tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 890 ze zm.) oraz częściowe przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotów z zakresu kultury fizycznej w wymiarze określonym w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne prowadzonym w UR. W przypadku braku wymaganej liczby godzin lub pkt. ECTS w wymienionym powyżej zakresie, kandydat przyjęty na studia, celem uzyskania pełnego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia, będzie zobowiązany do uzupełnienia wyznaczonych różnic programowych.

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.