Socjologia

Poziom – II stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z kierunków wchodzących w obszar nauk społecznych lub nauk humanistycznych.

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.