Pielęgniarstwo

Poziom – II stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK