Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Poziom – II stopnia
Forma – studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów inżynierskich I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami lub kierunkach pokrewnych*, w których zdefiniowane efekty uczenia się zostały odniesione do dziedziny nauk rolniczych.
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia dla absolwentów po innych, nie wymienionych niżej kierunkach.
* biogospodarka; ekoenergetyka; ekologiczne źródła energii; inżynieria ekologiczna; inżynieria i gospodarka wodna; inżynieria i monitoring środowiska; inżynieria kształtowania środowiska; inżynieria środowiska; inżynieria odnawialnych źródeł energii; inżynieria sanitarna; jakość i bezpieczeństwo środowiska; ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego; ochrona środowiska; odnawialne źródła energii; rolnictwo oraz innych kierunków o podobnych treściach programu studiów.
Oceny zgodności treści programowych kierunków nie wymienionych na powyższej liście z efektami uczenia się dla dziedziny nauk rolniczych dokonywać będzie zespół programowy kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, indywidualnie dla każdego kandydata. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć opis efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz harmonogram studiów które ukończył.

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.