Matematyka

Poziom – II stopnia
Forma – studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree.
Dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki - zrealizowanie części standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela, w szczególności ogólne przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne, przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (tj. zaliczenie przedmiotów: psychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki, emisja głosu oraz praktyk zawodowych w wymiarze godzin i liczbie ECTS określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela dla grup zajęć: przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (B) i podstawy dydaktyki i emisja głosu (C).

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów z kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej matematyka.
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia, opartej na zagadnieniach do egzaminu licencjackiego dla kierunku matematyka prowadzonego przez UR dla absolwentów innych kierunków studiów. Wykaz zagadnień znajduje się tutaj. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów I stopnia z kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej matematyka

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK