Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Poziom – studia II stopnia
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych) lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów dla dziedziny nauk rolniczych.
Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dziedzinie nauk rolniczych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz harmonogram studiów które ukończył

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.