Komunikacja międzykulturowa

Poziom – II stopnia
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych w obszarze nauk społecznych lub nauk humanistycznych

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów.
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i problematyki komunikacji społecznej dla absolwentów kierunków studiów innych niż komunikacja międzykulturowa oraz relacje międzykulturowe

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK