Inżynieria materiałowa

Poziom – II stopnia
Forma – studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów z kierunków inżynieria materiałowa, systemy diagnostyczne w medycynie, mechatronika.
Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia dla absolwentów innych kierunków studiów. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się  określonych w programie studiów oraz harmonogram studiów które ukończył

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.