Finanse i rachunkowość

Poziom – II stopnia
Forma – studia stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów.
Preferowane kierunki studiów: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie i pokrewne z dziedziny nauk społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne) oraz ścisłych (matematyka, informatyka).

Kryterium kwalifikacyjne
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów I stopnia, która mnożona będzie przez współczynnik:

  • 1,8 dla absolwentów kierunku finanse i rachunkowość o profilu ogólnoakademicki,
  • 1,7 dla absolwentów kierunku ekonomia o profilu ogólnoakademicki,
  • 1,6 dla absolwentów kierunku finanse i rachunkowość o profilu praktycznym,
  • 1,5 dla absolwentów kierunku ekonomia o profilu praktycznym,
  • 1,0 dla pozostałych kierunków o profilu ogólnoakademickim i praktycznym

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.