Filologia germańska

Poziom – II stopnia
Forma – studia stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne

  • Specjalność nauczycielska: Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska na specjalności nauczycielskiej. Kandydat wykazuje znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, posiada wiedzę (na poziomie studiów I stopnia filologii germańskiej) z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalności magisterskiej.
    Studia drugiego stopnia w specjalności nauczycielskiej stanowią kontynuację po studiach pierwszego stopnia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
    Kandydat powinien posiadać przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (blok B), przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (blok C) w wymiarze określonym w standardzie kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MNiSW z 25.07.2019 r. – tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 890 ze zm.) oraz częściowe przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka niemieckiego w wymiarze określonym w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska prowadzonym w UR. W przypadku braku wymaganej liczby godzin lub pkt. ECTS w wymienionym powyżej zakresie, kandydat przyjęty na studia, celem uzyskania pełnego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia, będzie zobowiązany do uzupełnienia wyznaczonych różnic programowych.
  • Specjalność translatoryczna/Specjalność język niemiecki w biznesie: Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska lub lingwistyka stosowana (z wiodącym językiem niemieckim).
    Absolwent studiów I stopnia na innym kierunku filologicznym posiadający certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Rady Europy, posiada wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalności magisterskiej – w tym językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Kandydat na specjalność translatoryczną posiada elementarne umiejętności translatorskie adekwatnie do wybranej specjalności: język polski – język niemiecki.

Kryterium kwalifikacyjne

  • Specjalność nauczycielska: Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska, specjalność nauczycielska.
  • Specjalność translatoryczna/specjalność język niemiecki w biznesie: Ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia germańska lub lingwistyka stosowana

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK