Dietetyka

Poziom – II stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka  lub dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia np. żywienie człowieka i ocena żywności, technologia żywności i żywienie człowieka

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.