Biotechnologia

Poziom – II stopnia
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Wymagania wstępne
Dyplom ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych z kierunków: biotechnologia, biologia lub pokrewnych

Kryterium kwalifikacyjne
Ocena z dyplomu ukończenia studiów z kierunków przyporządkowanych dyscyplinie wiodącej biologia.
Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje kandydata do podjęcia studiów II stopnia dla absolwentów inżynierskich kierunków studiów, innych niż w dyscyplinie nauk biologicznych. Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Komisji Egzaminacyjnej opis efektów uczenia się określonych w programie studiów, które ukończył

Kryterium dodatkowe, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Średnia arytmetyczna ocen z toku studiów

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.