Turystyka i rekreacja

Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotu geografia

Uwaga:

W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać dodatkowe punkty po przedłożeniu udokumentowanych, następujących osiągnięć:

  • Pilot wycieczek - 50 pkt.
  • Przewodnik turystyczny - 30 pkt.
  • Ratownik WOPR, GOPR, TOPR - 20 pkt.
  • Uprawnienia turystyczne oraz inne z zakresu kultury fizycznej - 10 pkt.

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK