Technologia żywności i żywienie człowieka

Poziom – I stopnia - studia inżynierskie
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią lub matematyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Przedmiot dodatkowy
Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK