Systemy diagnostyczne w medycynie

Poziom – I stopnia - studia inżynierskie
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka, fizyka lub biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
lub jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka, fizyka lub biologia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego oraz wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych w zakresie: elektronik, mechatronik, protetyk słuchu, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Przedmiot dodatkowy
Chemia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego
lub wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych w zakresie: elektronik, mechatronik, protetyk słuchu, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik elektroradiolog, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej – pod uwagę brany jest wynik egzaminu, jeśli nie został wskazany jako przedmiot obowiązkowy

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK