Prawo

Poziom – jednolite studia magisterskie
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: historia, wiedza o społeczeństwie lub język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Przedmiot dodatkowy
Język polski – na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego, wówczas historia lub wiedza o społeczeństwie jest przedmiotem obowiązkowym, a język polski dodatkowym
lub geografia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK