Optometria

Poziom – I stopnia - studia inżynierskie
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, matematyka lub fizyka/fizyka z astronomią – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Przedmiot dodatkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: chemia, matematyka lub fizyka/fizyka z astronomią – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego – pod uwagę brany jest ten przedmiot, który nie został wskazany jako przedmiot obowiązkowy
lub wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych w zakresie: optyk-mechanik, technik optyk

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.