Menedżer rozwoju produktu

Poziom – I stopnia - studia inżynierskie
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Przedmiot dodatkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: język obcy nowożytny, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub informatyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK