Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

Poziom – I stopnia, inżynierskie
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka, język polski lub język obcy – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Przedmiot dodatkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: geografia, biologia lub fizyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Jeden przedmiot nieuwzględniony w nadrzędnych kryteriach rekrutacji z grupy przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego – pod uwagę brany jest ten przedmiot, który nie został wskazany jako przedmiot obowiązkowy i przedmiot dodatkowy

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK