Instrumentalistyka

Poziom studiów – I stopnia
Forma studiów – stacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny

Przedmiot obowiązkowy
Jeden przedmiot z wykazu przedmiotów obowiązkowych – na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Egzamin wstępny

 • Sprawdzian praktyczny, składający się z czterech części:
  • Egzamin praktyczny z gry na instrumencie (punktacja 0-10 pkt. przelicznik: 1 pkt. = 1x20)
   A. FORTEPIAN - prezentacja z pamięci utworów: etiuda wirtuozowska, sonata klasyczna (całość), forma polifoniczna, utwór dowolny.
   B. GITARA - prezentacja z pamięci utworów: etiuda wirtuozowska, dwie części kontrastowe sonaty, lub wariacje, forma polifoniczna, utwór dowolny.
   C. ORGANY - prezentacja z nut utworów: preludium chorałowe J.S. Bacha, I lub III część sonaty J.S. Bacha, utwór dowolny.
   D. AKORDEON - prezentacja z pamięci utworów: dwie części kontrastowe sonaty lub wariacje (oryginalne), forma polifoniczna, utwór dowolny.
  • Sprawdzian dyspozycji słuchowych (punktacja 0-10 pkt. przelicznik: 1 pkt. = 1x10)
   Rozpoznawanie i śpiewanie interwałów, trójdźwięków, powtarzanie przebiegów melodyczno-rytmicznych, czytanie nut głosem.
  • Sprawdzian umiejętności czytania nut a'vista (punktacja 0-10 pkt. przelicznik: 1 pkt. = 1x10)
   Czytanie a’vista wybranego przez komisję fragmentu utworu muzycznego.
  • Egzamin klauzurowy (punktacja 0-10 pkt. przelicznik: 1 pkt. = 1x10)
   Samodzielne przygotowanie utworu wybranego przez komisję (czas 30 min.).
 • Rozmowa kwalifikacyjna (punktacja 0-10 pkt. przelicznik: 1 pkt. = 1x10):
  • Sprawdzian wiedzy ogólnej oraz wiedzy o muzyce ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wybranej specjalności.

Uwagi:

 • Listę kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ustala się na podstawie sumy uzyskanych punktów, od najwyższej, aż do wyczerpania limitu miejsc. Ilość kandydatów przyjętych na poszczególne specjalności jest ustalana przez komisję w trakcie procesu rekrutacji.
 • Z każdej części składowej egzaminu wstępnego kandydat powinien otrzymać co najmniej 2 pkt., w przeciwnym razie egzamin uważa się za niezdany. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 150 punktów (punkty uzyskane z zastosowaniem przelicznika).

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK