Filologia angielska

Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Język angielski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego lub z matury dwujęzycznej

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK