Biologia

Poziom – I stopnia
Forma stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia lub fizyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Przedmiot dodatkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: matematyka, geografia lub język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.

System rekrutacyjny IRK