Bezpieczeństwo wewnętrzne

Poziom – I stopnia
Forma – stacjonarne/niestacjonarne
Profil kształcenia – praktyczny

Przedmiot obowiązkowy
Język polski – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Przedmiot dodatkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub matematyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.