Agroleśnictwo

Poziom – I stopnia - studia inżynierskie
Forma – stacjonarne
Profil kształcenia – ogólnoakademicki

Przedmiot obowiązkowy
Matematyka – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Przedmiot dodatkowy
Jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub geografia – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek
Język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Zasady przeliczania wyników znajdują się tutaj.
Opis kierunku i/lub specjalności znajduje się tutaj.