Opłata rekrutacyjna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2024/2025 wynosi:

 

 • 150 złotych - w przypadku kierunków, na których konieczne jest sprawdzenie uzdolnień artystycznych tj.: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, grafika, instrumentalistyka, jazz i muzyka rozrywkowa, malarstwo, sztuki wizualne;
 • 100 złotych - w przypadku przeprowadzenia egzaminu wstępnego tj.: logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, wychowanie fizyczne;
 • 85 złotych - w przypadku pozostałych kierunków studiów.

 

UWAGA!

 • Opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na indywidualne subkonto wygenerowane dla każdego kandydata przez uczelniany system rekrutacyjny, w tytule wpisując: opłata rekrutacyjna, nr kandydata.
 • Kandydacie jeśli wybierasz kilka kierunków studiów, to jesteś zobowiązany do wniesienia opłaty rekrutacyjnej za każdy z nich.
 • Na jeden kierunek w dwóch różnych trybach (studia stacjonarne/niestacjonarne) obowiązuje jedna opłata. W przypadku płatności poprzez system przelewy24 - drugi tryb zostanie zaksięgowany w pierwszy dzień roboczy po zamknięciu systemu.
 • Proces księgowania opłaty rekrutacyjnej na koncie Uniwersytetu Rzeszowskiego trwa do 3 dni roboczych.
 • Opłatę można dokonać na kilka sposobów:
  • w dowolnym banku (przelew tradycyjny, internetowy)
  • w oddziale pocztowym
  • za pośrednictwem systemu Przelewy24 - ta opcja płatności zapewnia możliwość potwierdzenia zgłoszeń rekrutacyjnych w krótszym terminie niż przelew tradycyjny. Odnośnik do płatności Przelewy 24 znajduje się na koncie kandydata w systemie IRK w zakładce "Opłaty"

 • Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na pisemny wniosek kandydata, złożony nie później niż do 31 października 2024 r. – w przypadku rekrutacji na semestr zimowy oraz nie później niż do 28 lutego 2025 r. - w  przypadku rekrutacji na semestr letni, wyłącznie w następujących przypadkach:

1) kierunek studiów, zgodnie z decyzją Rektora nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów (do wniosku należy dołączyć ksero/skan decyzji o nieuruchomieniu kierunku);
2) została wniesiona więcej niż jedna opłata za ten sam kierunek;
3) kandydat zrezygnował z dalszego postępowania rekrutacyjnego w uczelnianym systemie rekrutacyjnym przed zakończeniem elektronicznej rejestracji;
4) kandydat przekroczył granicę ukraińską w terminie od 24 lutego 2022 r., uzyskał w Polsce status uchodźcy lub ochronę czasową i rekrutuje się na więcej niż jeden kierunek. W takim przypadku zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje za drugi i kolejny kierunek studiów;
5) została wniesiona opłata po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, co skutkowało nie uwzględnieniem zgłoszenia kandydata.

Uwagi:

Zgodnie z Zarządzeniem w sprawie zasad wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, kandydat może złożyć wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
Własnoręcznie podpisany wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty należy złożyć w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej UR lub drogą elektroniczną (skan wniosku i dowodu wpłaty) na adres mailowy: rekrutacja@ur.edu.pl

Kandydaci, którzy pobrali skierowanie na badanie lekarskie w trakcie procesu rekrutacyjnego nie mogą ubiegać się o zwrot opłaty, za wyjątkiem sytuacji, gdy kierunek studiów, zgodnie z decyzją Rektora nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów.