Odwołanie od decyzji o odmowie przyjęcia na studia

Kandydacie, jeśli jesteś niezadowolony z wyniku rekrutacji i otrzymałeś wydaną przez Centralną Komisję Rekrutacyjną decyzję administracyjną o nieprzyjęciu na studia, możesz złożyć odwołanie od ww. decyzji. Odwołanie należy złożyć nie później niż 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Centralnej Komisji Rekrutacyjnej przy ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, pokój 45, wraz z kopią decyzji o nieprzyjęciu na studia. Ww. dokumenty można złożyć dopiero po doręczeniu decyzji administracyjnej w formie tradycyjnej. W uzasadnieniu należy wskazać, z czym kandydat się nie zgadza opisując powód odwołania.

Uwaga: Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK nie jest decyzją administracyjną.

Wzór odwołania znajduje się tutaj.