Zakład Optometrii i Spektroskopii

W Zakładzie Optometrii i Spektroskopii głównie prowadzone są badania wykorzystujące spektroskopię Ramana i spektroskopię FTIR  w zakresie bliskiej i dalekiej podczerwieni w układach biologicznych, w tym w tkankach ludzkich. Jednym z głównych tematów badawczych realizowanych przez ZOiS jest spektroskopowa weryfikacja zmian chemicznych występujących w tkankach oka (soczewki, torebki, płynu z przedniej komory oka) podczas występowania schorzeń tego narządu i współistnieniu innych chorób, takich jak np. cukrzyca. Badania te są prowadzone we współpracy z lekarzami okulistami. Ponadto w realizowane są badania obejmujące analizy próbek onkologicznych oraz chorób rzadkich (genetycznych) i spektroskopową ocenę procesu ich leczenia, w szczególności:

  • Analizę spektroskopową tkanek piersi w przebiegu choroby nowotworowej.
  • Ocenę wpływu metod preparatyki próbek tkankowych na potrzeby spektroskopii FTIR (tkanki parafinowane i nieparafinowane).
  • Ocenę skuteczności zastosowanej terapii przeciwnowotworowej na podstawie próbek tkanek piersi.
  • Wykorzystanie techniki FTIR w diagnostyce mięsaka Ewinga.
  • Wykorzystanie techniki FTIR w diagnostyce zmian nowotworowych tkanki płuc.
  • Wykorzystanie techniki FEWS (ang. Fiber Evanescent-Wave Spectroscopy) w optycznych badaniach ciekłych próbek biologicznych.

Pracownicy

Badania naukowe

dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

Badania wykorzystujące spektroskopię Ramana i spektroskopię IR (z transformatą Fouriera FTIR) w zakresie bliskiej i dalekiej podczerwieni w kryształach półprzewodnikowych, szkłach i tkankach. W kryształach badania dotyczą oddziaływania elektron - fonon. W szkłach dotyczą badań strukturalnych. W tkankach poszukiwane są markery dające odpowiedź w leczeniu wybranych nowotworów.

dr inż. Grzegorz Gruzeł

Wytwarzanie metodami chemicznymi nanocząstek metali szlachetnych oraz tak zwanych nanoramek o różnej morfologii (kształt, rozmiar, skład chemiczny, segregacja fazowa), jako potencjalnych nanokatalizatorów w ogniwach paliwowych. Charakteryzacja otrzymanych nanostruktur za pomocą transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji rentgenowskiej, pomiarów potencjału zeta, a także zbadanie ich własności elektrochemicznych w reakcjach utleniania alkoholi.

dr Yaroslav Shpotyuk

Badania materiałów amorficznych na podstawie szkieł i ceramik chalkogenidkowych dla fotoniki podczerwieni, sensorów biomedycznych i przyrządów optoelektronicznych.