Zakład Badań Materiałowych i Spektroskopowych

1) Fourierowska i laserowa spektroskopia UV/VIS/IR oraz modelowanie molekularne w badaniach cząsteczek o istotnym znaczeniu w eksploracji kosmosu, ochronie środowiska naturalnego, ochronie zdrowia oraz przemyśle high-tech.  

2) Nanokompozytowe materiały, powłoki antybakteryjne, antywirusowe oraz o innych właściwościach biomedycznych, odporne na zużycie tribologiczne.  

3) Projektowanie i otrzymywanie trójwymiarowych nanokatalizatorów anodowych dla zastosowań w ogniwach paliwowych.  

4) Badania nowoczesnych materiałów o zastosowaniach przemysłowych i biofizycznych z wykorzystaniem metod fizyki fazy skondensowanej.  

Pracownicy

Prowadzone badania

dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR - kierownik

Spektroskopia rowibroniczna wysokiej rozdzielczości (w szczególności FT - UV/VIS) molekuł dwuatomowych o znaczącej aplikacji astronomicznej, astrofizycznej, środowiskowej, biologicznej oraz technologicznej. Globalne analizy deperturbacyjne  wielostanowo i rozlegle zaburzonych struktur energetycznych molekuł.

prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy

Symulacja i kształtowanie metodą laserowej obróbki femtosekundowej mikro/nano interfejsów powierzchniowych: badania ich właściwości fizycznych i biochemicznych, w tym i fotokatalitycznych.
Synteza i modyfikacja wybranych nanostruktur metodą fotostymulowania osadzania oraz badanie ich właściwości fotodynamicznych

prof. dr hab. Wojciech Szuszkiewicz-profesor senior

Badania właściwości strukturalnych i optycznych ciał stałych (głównie półprzewodników -  zarówno materiałów masywnych, jak i cienkich warstw i struktur niskowymiarowych).
Główne zainteresowania: dynamika sieci krystalicznej, właściwości mechaniczne, magnetyzm.
Stosowane metody doświadczalne: dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego (w tym promieniowania ze źródeł synchrotronowych), elastyczne i nieelastyczne rozpraszanie neutronów, odbicie neutronów spolaryzowanych, rozpraszanie ramanowskie, odbicie i transmisja w zakresie spektralnym podczerwieni, nanoindentacja.

dr hab. Andrzej Dziedzic, prof. UR

Krystalizacja powłok, cienkich filmów z fazy gazowej w procesie reaktywnego rozpylania magnetronowego, nanokompozyty w aplikacjach antybakteryjnych i antywirusowych. Modyfikacja ditlenku tytanu N i Ag. Charakterystyka struktury nanomateriałów metodami TEM (HRTEM i HRSTEM z FFT, SAED, TEM z EDS).

dr hab.  Przemysław Kolek, prof. UR

Eksperymentalna spektroskopia molekularna. Spektroskopia laserowa cząsteczek schłodzonych i izolowanych w naddźwiękowych wiązkach molekularnych; spektroskopia wysokiej rozdzielczości. Spektroskopia przejść elektronowo-oscylacyjnych cząsteczek wieloatomowych oraz przejść elektronowo- oscylacyjno- rotacyjnych małych cząsteczek. Laboratoryjna spektroskopia astronomiczna.

Teoretyczne metody spektroskopii molekularnej. Badania elektronowych stanów wzbudzonych. Analiza oscylacyjna, struktura oscylacyjna przejść elektronowych - czynniki FC, sprzężenie wibronowe.

Chemia teoretyczna: chemia kwantowa, w szczególności obliczenia kwantowo-chemiczne dla cząsteczek w elektronowych stanach wzbudzonych, analiza oscylacyjna dla cząsteczek w stanie podstawowym i w stanach wzbudzonych. Relacje miedzy strukturą elektronową a dynamiką i właściwościami cząsteczek w stanach podstawowych i wzbudzonych.

dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR

Fourierowska spektroskopia emisyjna wysokiej rozdzielczości wodorków i deuterków wybranych metali grupy IIIA oraz ich jonów dodatnich (AlH, AlD, AlH+, AlD+, InH, InD, GaH, GaD). Uzyskiwanie i analiza widm molekuł o istotnym znaczeniu astrofizycznym i środowiskowym (CO, CO+, CH, CD, CH+, CD+).

dr Mariusz Bester

Badania szumów w cienkich warstwach ZnO domieszkowanych pierwiastkami magnetycznymi, a także wpływem pól elektromagnetycznych na układy biologiczne (nasiona roślin i komórki macierzyste). Ponadto badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw półprzewodnikowych metodami PVD i PLD. W obszarze zainteresowań leżą również zagadnienia z zakresu telemedycyny i IoT.

dr  Izabela Piotrowska

Badania emisyjnych widm elektronowych wybranych molekuł dwuatomowych, w szczególności układu Comet-Tail (A2Πi - X2Σ+) w jonowej molekule CO+ i jej odmianach izotopowych.