prof. Ewa A. Czyż

 

GŁÓWNE KIERUNKI ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH
1. Właściwości fizyczne gleb (termiczne; hydrauliczne: stosunki wodne, bilans wodny gleb, retencja wodna, przewodność hydrauliczna; aeracyjne: wydatek dyfuzji tlenu i potencjał oksydoredukcyjny; mechaniczne; struktura gleby, gęstość, zwięzłość, porowatość, stabilność struktur glebowych, kruchość gleb) a produkcyjność roślin uprawnych, w różnych warunkach środowiska i agrotechniki
2. Optymalizacja parametrów fizycznych gleb (głównie zagęszczenia) w aspekcie wzrostu, rozwoju korzeni roślin i rozwój oraz plonowania roślin uprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem jęczmienia jarego i buraków cukrowych. Właściwości wodno-aeracyjne gleby, wydatek dyfuzji tlenu (ODR) i potencjał oksydoredukcyjny (Eh) w zróżnicowanych stanach zagęszczenia gleb
3. Zapobieganie degradacji właściwości fizycznych gleb – metody przeciwdziałania degradacji fizycznej gleb
4. Dyspersyjność koloidów glebowych jako miara stabilności gleby w różnych warunkach środowiskowych i agrotechnicznych
5. Zawartość i jakość substancji organicznej a właściwości fizyczne gleb (wodne; aeracyjne; mechaniczne; jakość fizyczna gleb)
6. Wykorzystanie modeli charakteryzujących fizyczne właściwości gleb do przestrzennej analizy środowiskowych uwarunkowań produkcji rolniczej i ochrony środowiska rolniczego w Polsce.

 • Zainteresowania naukowe: gospodarka wodna gleb i roślin, meteorologia i klimatologia, gleboznawstwo, fizyka i chemia gleb, ochrona i kształtowanie środowiska, agronomia
 • Prowadzone przedmioty: Hydrologia, Klimatologia i meteorologia, Gospodarka wodna gleb i roślin, Hydrologia i gospodarowanie wodą, Hydrologia i urządzenia wodno-melioracyjne, Seminaria dyplomowe inżynierskie i magisterskie, wykłady; fizyka gleb studia podyplomowe na kierunku: Gleboznawstwo, Gleboznawcza Klasyfikacja Gruntów i Kartografia Gleb; Gospodarka wodna w Szkole doktorskiej.

 

Prof. zw. dr hab. inż. Ewa Antonina Czyż, profesor nauk rolniczych. W 1979 r. ukończyła studia wyższe z wyróżnieniem w AR w Szczecinie i uzyskała stopień magistra inżyniera rolnictwa - specjalizacja: gleboznawstwo i chemia rolna. W latach 1980-2015 pracuje w IUNG (aktualna nazwa IUNG-PIB) w Puławach, początkowo jako pracownik inżynieryjno-techniczny (1980), starszy laborant (1982), specjalista (1985), adiunkt (1992), docent (2002), profesor (2006). Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymała z rąk Prezydenta RP. Po studiach pracując w Instytucie w Puławach przechodzi z wyróżnieniem dalsze etapy kariery zawodowej, gdzie kolejno uzyskuje stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, specjalność: agrotechnika (1990, WSRP w Siedlcach); doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii, kształtowanie środowiska, specjalności: fizyka gleb, gleboznawstwo, ochrona środowiska (2001) i tytuł naukowy profesora nauk rolniczych (2006) . W IUNG w Puławach pełniła obowiązki Kierownika Pracowni Fizyki Gleb w Zakładzie Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów (1992), a później Zespołu Fizyki Gleb w Zakładzie Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów. Od roku 2006 pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego przez mianowanie w Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Biologiczno-Rolniczym w Katedrze Gleboznawstwa Chemii Środowiska i Hydrologii, gdzie prowadzi wykłady z: Klimatologii i meteorologii, Hydrologii, Gospodarki wodnej gleb i roślin. W Uniwersytecie Rzeszowskim kieruje Katedrą Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii (2018); aktualnie Zakładem Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii (2019) w Kolegium Nauk Przyrodniczych, w Instytucie Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska.

Prowadziła wykłady w kraju i zagranicą m.in.: na koszt strony zapraszającej jako ”Visiting Fellow” na Uniwersytecie Australijskim w Canberra, Australii (2001) lub ”Visiting Professor” na Uniwersytecie São Paulo, Piracicaba, w Brazylii (2004), INRA Sekcja Gleboznawstwa w Orleanie, we Francji (2008). Wielokrotnie prowadziła wykłady w różnych zagranicznych ośrodkach badawczych (m.in.: Wyższa Szkoła Rolnicza Nitra, Słowacja; Szwedzki Instytut Nauk Rolniczych - Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk w Uppsalii; Christian-Albrechts-Universität w Kiel, Niemcy; Instytut Badawczy w Silsoe, Wielka Brytania; INRA Sekcja Gleboznawstwa w Wersalu i Orleanie, oraz CNRS Centrum Pedologii Biologicznej, Nancy, Francja; Rolniczy Instytut Naukowy, Bari oraz Doświadczalny Instytut Gleboznawstwa i Obrony, Florencja, Włochy i in.).

Wygłosiła 185 referatów na międzynarodowych kongresach, sympozjach i szkoleniach naukowych. Aktywnie współpracuje ze specjalistami z różnych placówek naukowych krajowych (m.in. AR w Lublinie i Szczecinie, WSRP w Siedlcach, Instytut Agrofizyki PAN Lublin) i zagranicznych (Słowacja, Rosja, Ukraina, Anglia, Szkocja, Szwecja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Estonia, Rumunia, Węgry, Japonia, Australia, Brazylia i USA). Łącznie kierowała realizacją ponad 20 tematów badawczych w kraju, w tym 6 grantów zagranicznych (VS-Nitra, CSFR; USA -ECCRA; EU INCO – COPERNICUS, EC ERBIC 15-CT98-0106, SIDASS; EC Centrum of Excellence grant PROLAND, EC – SOILQUALITY; ESALQ University of São Paulo, Piracicaba, Brazylia).

Uczestniczyła w krajowych i międzynarodowych gremiach: członek towarzystw naukowych SITR-NOT, PTNA, Austriackiej Grupy Badań Lizymetrycznych; sekretarz Oddziału Polskiego Międzynarodowej Organizacji Uprawy Gleby (ISTRO), sekretarz Oddziału Puławskiego PTG, ekspert w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członek Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach (2003-2007), Rady Naukowej IA PAN w Lublinie (2015-2018). Jest promotorem 2 ukończonych przewodów doktorskich, wykonała 7 recenzji rozpraw doktorskich (w tym 2 w języku angielskim – Szwecja, Litwa), 8 rozpraw habilitacyjnych, 6 wniosków na tytuł profesora oraz wiele recenzji wydawniczych do czasopism krajowych i zagranicznych oraz projektów badawczych KBN, NCN, norm ISO i PKN. Imponujący dorobek naukowy prof. Ewy Czyż, obejmujący zagadnienia z dziedziny kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego, agronomii, gleboznawstwa, agrofizyki, składa się z ponad 350 prac naukowych, wśród nich są monografie, studia i rozprawy naukowe, książki i rozdziały do książek wydane w USA, Słowacji, Rumunii, Kanadzie, Włoszech i w Polsce.

Za działalność naukową i organizacyjną została uhonorowana sześcioma nagrodami i wyróżnieniami Rektora AR w Szczecinie (1979), Rektora Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (1990), Dyrektora IUNG w Puławach (1991, 1997, 2015, 2018), Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” (2002) oraz Srebrną i Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (2006, 2011). W roku 2019 otrzymała Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP, który został Jej wręczony dnia 1 października 2020 roku podczas Uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Rzeszowskim. W roku 2022 otrzymała Złoty Medal za długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP, który został Jej wręczony 1 października 2022 roku przez Ministra Edukacji i Nauki podczas Uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2022/2023.

 

MAIN AREAS OF RESEARCH INTEREST

 1. Physical properties of soils (thermal; hydraulic: water conditions, soil water balance, water retention, hydraulic conductivity; aeration: oxygen diffusion rate and redox potential; soil structure, density, porosity, soil structure stability, soil brittleness) and the productivity of crops in various environmental and agrotechnical conditions
 2. Optimization of physical parameters of soils (mainly compactness) in terms of growth, development of plant roots , development and yield of crops, with particular emphasis on spring barley and sugar beet. Soil water-aeration properties, oxygen diffusion rate (ODR) and redox potential (Eh) in various states of soil compactness
 3. Preventing degradation of soil physical properties - methods of responding to soil physical degradation
 4. Dispersibility of soil colloids as a measure of soil stability under various environmental and agrotechnical conditions
 5. Content and quality of organic matter and physical properties of soils (water, aeration, mechanical, physical quality of soils)
 6. The use of models characterizing the physical properties of soils for the spatial analysis of the environmental conditions of agricultural production and protection of the agricultural environment in Poland.
 • Research interests: soil and plant water management, meteorology and climatology, soil science, soil physics and chemistry, environmental protection and agronomy

 

 • She teaches the following courses: Hydrology; Climatology and meteorology; Water management of soils and plants; Hydrology and water management; Hydrology and water-drainage devices; Bachelor's and Master's degree seminars; on soil physics in postgraduate studies in the fields of: Soil Science, Scientific Classification of Soils and Soil Cartography; Water management at doctoral school

Ewa Antonina Czyż is a professor of agricultural sciences. In 1979, she graduated with honours from the Agricultural University in Szczecin and obtained a master's degree in agricultural engineering - specialization: soil science and agricultural chemistry. In the years 1980-2015 she worked at IUNG (current name IUNG-PIB) in Puławy, initially as an engineering and technical worker (1980), then as a senior lab technician (1982), specialist (1985), assistant professor (1992), assistant professor (2002), professor (2006). After graduation, working at the Institute in Puławy, she went through further stages of her professional career with honours, where she successively obtained a doctoral degree in agricultural sciences in the field of horticulture, specialization: agrotechnics (1990); habilitated doctor of agricultural sciences in the field of agronomy, environmental management, specialties: soil physics, soil science, environmental protection (2001) and the academic title of professor of agricultural sciences (2006). In 2006, she was awarded by the President of the Republic of Poland with the title of professor of agricultural sciences at the Presidential Palace. At IUNG in Puławy, she was the Head of the Soil Physics Laboratory at the Department of Soil Science and Land Protection (1992), and later the Soil Physics Group at the Department of Soil Science, Erosion and Land Protection. Since 2006, she has been working as a full professor by appointment at the University of Rzeszów in the Faculty of Biology and Agriculture at the Department of Soil Science, Environmental Chemistry and Hydrology, where she lectures on: Climatology and meteorology, Hydrology, Water management of soils and plants. At the University of Rzeszów, she heads the Department of Soil Science, Environmental Chemistry and Hydrology (2018); currently the Department of Soil Science, Environmental Chemistry and Hydrology (2019) in the College of Life Sciences, at the Institute of Agricultural Sciences, Environmental Protection and Management.

She has lectured in Poland and abroad, always at the expense of the inviting party as a "Visiting Fellow" at the Australian National University in Canberra, Australia (2001) or "Visiting Professor" at the University of São Paulo, Piracicaba, Brazil (2004), INRA Research Section Soil Science in Orléans, France (2008). She has lectured many times at various foreign research centers (including: Nitra University of Agriculture, Slovakia; Swedish Institute of Agricultural Sciences - Royal Swedish Academy of Sciences in Uppsala; Christian-Albrechts-Universität in Kiel, Germany; The Silsoe Research Institute in Great Britain; INRA Section of Soil Science in Versailles and in Orléans; at the CNRS Centre for Biological Pedology, Nancy, France; Agricultural Research Institute, Bari and at the Research Institute for the Study and Protection of Soils, Florence, Italy, etc.).

She has delivered 182 papers at international congresses, symposia and scientific training sessions. She actively cooperates with specialists from various national scientific institutions (including AR in Lublin and Szczecin, WSRP in Siedlce, Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences in Lublin) and in other foreign meetings (Slovakia, Russia, Ukraine, England, Scotland, Sweden, Germany, Italy, Spain, France, Estonia, Romania, Hungary, Japan, Australia, Brazil and the USA).

In total, she managed the implementation of over 20 research topics in the country, including 6 foreign grants (VS-Nitra, CSFR; USA-ECCRA; EU INCO - COPERNICUS, EC ERBIC 15-CT98-0106, SIDASS; EC Centrum of Excellence grant PROLAND, EC - SOILQUALITY; ESALQ University of São Paulo, Piracicaba, Brazil).

She participated in national and international organizations: member of scientific societies SITR-NOT, PTNA, the Austrian Lysimeter Research Group; secretary of the Branch of the Polish International Soil Cultivation Organization (ISTRO), secretary of the Puławy Branch of PTG, expert in the Polish Committee for Standardization, member of the Scientific Council of IUNG-PIB in Puławy (2003-2007), Scientific Council of the Polish Academy of Sciences in Lublin (2015-2018).

She has been the promoter of 2 completed doctoral dissertations, has made 7 reviews of doctoral dissertations (including 2 in English - Sweden, Lithuania), 8 habilitation theses, 7 applications for the title of professor and many editorial reviews for national and foreign journals as well as research projects of the State Committee for Scientific Research and National Science Center, ISO and PKN standards.

The impressive scientific achievements of prof. Ewa Czyż, covering issues in the field of determining and protecting the natural environment, agronomy, soil science, and agrophysics, consists of over 350 scientific papers, including monographs, studies and dissertations, books and book chapters published in the USA, Slovakia, Romania, Canada, Italy and Poland.

For her scientific and administrative activities, she was honored with six prizes and awards of the Rector of the Agricultural University in Szczecin (1979), the Rector of the University of Agriculture and Pedagogy in Siedlce (1990), the Director of IUNG in Puławy (1991, 1997, 2015, 2018), the Minister of Agriculture and Rural Development the honorary badge "Meritorious for Agriculture" (2002) and the Silver and Gold Badge of the Polish Soil Science Society (2006, 2011). In 2019, she received the Gold Cross of Merit awarded by the President of the Republic of Poland, which was awarded to her on October 1, 2020 during the Inauguration of the 2020/2021 academic year at the University of Rzeszów. In 2022, she received the Gold Medal for Long Service awarded by the President of the Republic of Poland, which was presented to her on October 1, 2022 by the Minister of Education and Science during the Inauguration of the academic year 2022/2023 at the University of Rzeszów.

 

 • Najważniejsze publikacje z afiliacją UR (A selection of some key publications)

1. Stanek-Tarkowska, J., Czyż E.A., Pastuszczak, M., Skrobacz, K. (2022) The Impact of Using Different Doses of Biomass Ash on Some Physical Properties of Podzolic Soil under the Cultivation of Winter Oilseed Rape. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 6693. doi.org/10.3390/ijerph19116693 (IF 4.614; 100 pkt MEiN)
2. Stanek-Tarkowska, J., Pastuszczak, M., Szpunar-Krok, E., Kačániová, M., Kluz, M.I., Czyż E.A., Pieniążek, R., Skrobacz, K., Pietrzyk, K. (2022) Comparison of the Effect of Fertilization with Ash from Wood Chips on Bacterial Community in Podzolic and Chernozem Soils for the Cultivation of Winter Oilseed Rape: A Preliminary Study. Agronomy-Basel 12, 576. doi.org/10.3390/agronomy12030576 (IF 3.949; 100 pkt MEiN)
3. Gajda, A.M., Czyż, E.A., Klimkowicz-Pawlas, A. (2021) Effects of Different Intensities on Physicochemical and Microbial Properties of a EutricFluvisol Soil. Agronomy-Basel 11, issue 8, 1497. doi: 10.3390/agronomy11081497 (IF 3,949; 100 pkt. MEiN)
4. Stanek-Tarkowska, J., Czyż, E.A., Rybak, M., (2021) Description of a new diatom species—Microcostatus dexteri sp. nov.—from terrestrial habitats in southern Poland. Phytotaxa 509 (2): 241–247. DOI org/10.11646/phytotaxa.509.2.7 (IF 1.171; 70 pkt. MEiN)
5. Gajda, A.M., Czyż, E.A., Ukalska-Jaruga, A. (2020) Comparison of the Effects of Different Crop Production Systems on Soil Physico-Chemical Properties and Microbial Activity under Winter Wheat. Agronomy 10, 1130; 1-21. https://doi:10.3390/agronomy10081130 (IF 3.14; 100 pkt. MEiN)
6. Gajda, A.M., Czyż, E.A., Furtak, K., Jończyk K. (2019) Effects of crop production practices on soil characteristics and metabolic diversity of microbial communities under winter wheat. Soil Research. Vol.57, iss.2:124-131. https://doi.org/10.1071/SR18113 (IF 1.686; 70 pkt. MEiN)
7. Gajda, A.M., Czyż E.A., Dexter, A.R., Furtak, K.M., Grządziel, J., Stanek-Tarkowska, J. (2018) Effects of different soil management practices on soil properties and microbial diversity. International Agrophysics; 32, 81-91, https://doi: 10.1515/intag-2016-0089, (IF 1.227; 25 pkt. MEiN)
8. Stanek-Tarkowska, J., Czyż E.A., Dexter, A.R., Sławiński, C. (2018) Effects of reduced and traditional tillage on soil properties and diversity of diatoms under winter wheat. International Agrophysics, 32 iss.3: 403-409. https://doi: 10.1515/intag-2017-0016 (IF 1.227; 25 pkt. MEiN)
9. Księżak, J., Bojarszczuk, J.,Gałązka, A., Gawryjołek, K., Lenc, l., Jeske, M., Czyż, E.A., Król, M. (2018): Badania nad uprawą kukurydzy (Zea mays L.) w wieloletniej monokulturze i zmianowaniu. Seria: Monografie i Rozprawy Naukowe Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, 122 s. Monografie i Rozprawy Naukowe Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa ; 58, p-ISBN: 978-83-7562-285-0, http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4534562&fromLocationLink=false&theme=nukat
10. Lipiec, J., Czyż, E.A., Dexter, A.R., Siczek, A. (2018) Effects of soil deformation on clay dispersion in loess soil. Soil & Tillage Research, 184: 203-206, https://doi.org/10.1016/j.still.2018.08.005 (IF=4.675; 45 pkt MEiN)
11. Czyż, E.A., Rejman J., Dexter, A.R., Jadczyszyn, J., Rafalska-Przysucha A., Stanek-Tarkowska, J. (2017): Clay-organic complexes in a Polish loess soil. International Agrophysics 31(3), s. 447-452, https://doi. 10.1515/intag-2016-0054 (IF=1.242, 25 pkt. MEiN)
12. Stanek-Tarkowska, J., Czyż, E.A., Kaniuczak, J., Paradowska, A. (2017): Physicochemical Properties of Silt Loamy Soil and Diversity of Diatom Species Under Winter Wheat and Oats. J. Ecol. Eng. 2017; 18(6):142–151. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/76828 (punktacja MEiN 12.000)
13. Gajda, A.M., Czyż, E.A., Stanek-Tarkowska, J., Dexter, A.R., Furtak, K.M., Grządziel, J. (2017): Effect of long-term tillage practices on the quality of soil under winter wheat. Plant Soil and Environmental, vol. 63, iss. 5: 236–242. https://doi.org/10.17221/223/217-PSE (IF=1.421; 30 pkt. MEiN)
14. Gajda, A.M., Czyż, E.A., Dexter, A.R. (2016) Effects of long-term use of different farming systems on some physical, chemical and microbiological parameters of soil quality. International Agrophysics 30 (2): 165-172. DOI: 10.1515/intag-2015-0081 (IF=0.967; 25.000 pkt MEiN)
15. Czyż, E.A., Dexter, A.R. (2016) Estimation of the density of the clay-organic complex in soil. International Agrophysics 30(1): 19-23. DOI: 10.1515/intag-2015-0075 (IF=0.967; 25.000 pkt MEiN)
16. Czyż, E.A., Dexter, A.R. (2015): Mechanical dispersion of clay from soil into water: readily-dispersed and spontaneously-dispersed clay. International Agrophysics 29(1): 31-37. DOI 10.1515/intag-2015-0007 (IF=1.067; 25 pkt MEiN)
17. Czyż E.A., Dexter A.R., (2015). 1.3. Fizyczne właściwości gleb. s. 22–95. W: WADEMEKUM KLASYFIKATORA GLEB (red. Franciszek Woch), Wydawnictwo IUNG-PIB, 2015, ss. 538. (4 pkt MEiN)
18. Czyż, E.A., Dexter A.R., Stanek-Tarkowska J., Reszkowska A. (2015). 1.4. Wybrane fizykochemiczne właściwości gleb. 1.4.1. Odczyn gleby i rodzaje kwasowości gleb. s. 96–122. W: WADEMEKUM KLASYFIKATORA GLEB (red. Franciszek Woch), Wydawnictwo IUNG-PIB, 2015, ss. 538. (4 pkt MEiN)
19. Czyż, E.A., Dexter A.R., Stanek-Tarkowska J., Reszkowska A. (2015). 1.4.2. Sorpcja gleby. s.123–134. W: WADEMEKUM KLASYFIKATORA GLEB (red. Franciszek Woch), Wydawnictwo IUNG-PIB, ss. 538. (4 pkt MEiN).
20. Czy,ż E.A., Dexter A.R., Stanek-Tarkowska J., Siebielec G., Reszkowska A. (2015). 1.5. Materia organiczna w glebie. s. 135–161. W: WADEMEKUM KLASYFIKATORA GLEB (red. Franciszek Woch), Wydawnictwo IUNG-PIB, ss. 538 (4 pkt MEiN)
21. Czaban, J., Czyż, E.; Siebielec, G.; Niedźwiecki J. (2014) Long-lasting effects of bentonite on properties of a sandy soil deprived of the humus layer. International Agrophysics 28, 3, 279-289
http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fintag.2014.28.issue-3$002fintag-2014-0018$002fintag-2014-0018.pdf?t:ac=j$002fintag.2014.28.issue-3$002fintag-2014-0018$0 DOI: 10.2478/intag-2014-0018 (IF=1.117; 25 pkt MNiSW)
22. Czyż, E.A. (2014) Ocena zmian stabilności gleby w warunkach monokultury i uprawy kukurydzy (Zea Mays L.) w zmianowaniu. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą
w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie nr 18: 25-26. (Punktacja MEiN: 1.000)
23. Czyż, E.A. (2014) Oddziaływanie systemów produkcji na zawartość substancji organicznej i zagęszczanie gleby. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie nr 18: 27-28. (Punktacja MEiN: 1.000)
24. Czyż, E.A., Gajda, A.M., Stanek-Tarkowska, J., Kaniuczak, J. (2014). Oddziaływanie systemów produkcji na zawartość substancji organicznej i zagęszczanie gleby Oddziaływanie systemów produkcji na zawartość substancji organicznej
i zagęszczanie gleby. . Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie nr 18, s. 37-38. (Punktacja MEiN: 1.000)
25. Czyż E.A., Dexter A.R., Łopatka A., Stanek-Tarkowska J., Łysiak M. (2014). Stan
i podatność na zagęszczenie gleb użytków rolnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, nr 18, s. 35-36. (Punktacja MEiN: 1.000)
26. Czyż E.A., Dębowska H. (2014) Wartość indeksu zazielenienia liści (SPAD) i plonowanie grochu siewnego w zależności od zawartości substancji organicznej w glebie. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, nr 18, s. 29-30, (Punktacja MEiN: 1.000)
27. Czyż Ewa A., Stanek-Tarkowska Jadwiga (2014) Wpływ uprawy uproszczonej na zawartość materii organicznej, wilgotność i stabilność gleby piaskowej oraz plonowanie pszenicy ozimej uprawianej w monokulturze. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, nr 18, s. 33-34. (Punktacja MEiN: 1.000)
28. Czyż E.A., Dębowska H. (2014) Zmiany indeksu zazielenienia liści (SPAD) i plonowania jęczmienia jarego w zależności od zawartości substancji organicznej w glebie. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, nr 18, s. 31-32, (Punktacja MEiN: 1.000)
29. Czyż E.A., Gajda A.M. (2013) Effect of coppice willow Salix viminalis on some physical properties and on the microbiological activity of soil. W: ICA 2013 - 10 International Conference on Agrophysics, 5th-7th June, 2013, Lublin, Poland: 70 anniversary of Prof. Ryszard Walczak's birthday: book of abstracts / ed. Cezary Sławiński, Lublin : Polish Academy of Science, s. 84 p-ISBN: 978-83-89969-09-5 http://www.ipan.lublin.pl/uploads/wydawnictwa/ica_book_of_abstracts_all.pdf#page=84
30. Czyż, E.A., Dexter, A.R., Gajd,a A.M., Stanek-Tarkowska, J. (2013) Effect of different tillage systems on some soil properties under continuous winter wheat. W: ICA 2013 - 10 International Conference on Agrophysics, 5th-7th June, 2013, Lublin, Poland : 70 anniversary of Prof. Ryszard Walczak's birthday: book of abstracts /ed. Cezary Sławiński: Lublin: Polish Academy of Science, s. 82 http://www.ipan.lublin.pl/uploads/wydawnictwa/ica_book_of_abstracts_all.pdf#page=83
31. Czyż, E.A., Gajda, A.M. (2013) Physical and microbiological properties of soil under different tillage intensity: W: ICA 2013 - 10 International Conference on Agrophysics, 5th-7th June, 2013, Lublin, Poland : 70 anniversary of Prof. Ryszard Walczak's birthday : book of abstracts / ed. Cezary Sławiński, Lublin : Polish Academy of Science, s. 84
http://www.ipan.lublin.pl/uploads/wydawnictwa/ica_book_of_abstracts_all.pdf#page=85
32. Gajda Anna M., Czyż Ewa A. (2013) Some physical and microbiological properties of sandy soil under virginia mallow Sida hermaphrodita L. rusby. W: ICA 2013 - 10 International Conference on Agrophysics, 5th-7th June, 2013, Lublin, Poland : 70 anniversary of Prof. Ryszard Walczak's birthday : book of abstracts / ed. Cezary Sławiński. Lublin : Polish Academy of Science, s. 86. http://www.ipan.lublin.pl/uploads/wydawnictwa/ica_book_of_abstracts_all.pdf#page=87
33. Czyż, E.A., Dexter, A.R. (2013) The influence of soil type on the wilting of plants. International Agrophysics 27,iss. 4: 385-390. (p-ISSN: 0236-8722) DOI: 10.2478/intag-2013-0008 (IF=1.142; 25 pkt MEiN)
34. Czyż, E.A., Łopatka, A., Dexter, A.R., Łysiak, M., Stanek-Tarkowska, J. (2013) Podatność gleb na zagęszczenie. W: Zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gleb użytkowanych rolniczo - : wybrane zagadnienia / [red. Bożena Smreczak]; Seria: Studia i Raporty IUNG-PIB; nr 35, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB: 57-95 . p-ISBN: 978-83-7562-152-5 ( 4.000 pkt MEiN)
35. Dexter, A.R., Czyż, E.A., Richard, G. (2012) Equilibrium, non-equilibrium and residual water: consequences for soil water retention. Geoderma 177/178, 63-71. (p-ISSN: 0016-7061). http://dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2012.01.029 DOI: 10.1016/j.geoderma.2012.01.029 (IF=2.345; 45 pkt MEiN)
36. Czyż, E.A., Vizitiu, O.P. (2012) Soil physical quality in relation to readily - dispersible clay, friability and saturated hydraulic conductivity. Fizyczna jakość gleb w zależności od zawartości łatwo dyspergującego iłu, kruchości i przewodności hydraulicznej nasyconej W: Practical applications of environmental research / ed. by Joanna Kostecka, Janina Kaniuczak. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski: 33-50. : http://www.ur.edu.pl/file/40151/Practical+Applications.pdf. p-ISBN: 978-83-931292-1-8. Punktacja MNiSW: 0.8
37. Czyż ,E.A., Vizitiu O.P. (2012) Water retention characteristic of some soils from the Lubelskie Voivodeship. Charakterystyka retencji wodnej wybranych gleb województwa lubelskiego W: Practical applications of environmental research / ed. by Joanna Kostecka, Janina Kaniuczak. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski: 51-63. http://www.ur.edu.pl/file/40151/Practical+Applications.pdf. p-ISBN: 978-83-931292-1-8 . Punktacja MNiSW: 0.8
38. Czyż, E.A., Dexter, A.R. (2012) Plant wilting can be caused either by the plant or by the soil. Soil Research (2011, as Aust. J. Soil Res.): A-F, CSIRO PUBLISHING Soil Research, 2012, 50, 708–713. http://dx.doi.org/10.1071/SR12189 www.publish.csiro.au/journals/sr (Punktacja IF 0.882; MNiSW: 32.000)
39. Dexter, A.R., Richard, G., Czyż, E.A., Davy, J., Hardy, M. and Duval, O. (2011) Clay dispersion from soil as a function of antecedent water potential. Soil Sci. Soc. Am. J. 75(2): 444-455. Punktacja MNiSW: 32.000
40. Dexter, A.R. , Czyż, E.A. (2011) Soil crumbling during tillage as a function of organic matter content. International Agrophysics 25(3), 215-221 http://www.international-agrophysics.org/Soil-crumbling-during-tillage-as-a-function-of-soil-organic-matter-content,106314,0,2.html (brak w wykazie UR)
41. Dexter, A.R., Richard, G., Czyż, E.A. and Giot, G. (2010) Changes in the matric potential of soil water with time and temperature. Soil Science 175(7), 320-328 (IF=0.923; Punktacja MNiSW: 27.000)
42. Czyż, E.A., Dexter, A.R. and Gaţe O.P. (2010) Determination of the soil stability in relation to ecological agriculture. W: Selected problems of soil tillage systems and operations / ed. staff. Piotr F. Borowski, Marek Klimkiewicz, Małgorzata Powałka. Warsaw: Faculty of Production Engineering Warsaw University of Life Sciences, 2010: 22-34. p-ISBN: 978-83-928876-6-9 Punktacja MNiSW: 7.000
43. Czyż, E.A., Dexter, A.R. (2010) Prediction of the effects of tillage in relation to soil organic matter content. W: Selected problems of soil tillage systems and operations / ed. staff. Piotr F. Borowski, Marek Klimkiewicz, Małgorzata Powałka. Warsaw: Faculty of Production Engineering Warsaw University of Life Sciences, 2010: 11-21. p-ISBN: 978-83-928876-6-9 Punktacja MNiSW: 7.000
44. Czyż, E.A., Dexter, A.R. (2010) Effect of traditional, reduced and zero-tillage for winter wheat on soil physical properties. Journal of Agricultural Machinery Science. Tarim Makinalari Bilimi Dergisi. vol. 5, iss. 3: 275-282. Punkacja MNiSW: 2.000
45. Dexter, A.R., Richard Guy, Czyż, E.A., and Giot G. (2010) Changes in the matric potential of soil water with time and temperature. Soil Science. Vol. 175, iss. 7: 320-328. (Impact Factor: 0.923)
46. Dębowska Hanna, Czyż Ewa A., Dexter Anthony R. (2010) Indeks zazielenienia liści (SPAD) jęczmienia jarego i grochu w zależności od poziomu materii organicznej w glebie. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, nr 13, s. 41-42. p-ISSN: 1642-3828. (Punktacja MEiN: 2.000)
47. Czyż Ewa A., Dexter, Anthony R., Stanek-Tarkowska Jadwiga (2010) Wpływ różnych systemów uprawy roli na jakość fizyczną gleb. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, nr 13, s. 37-38. p-ISSN: 1642-3828 (Punktacja MEiN: 2.000)
48. Czyż Ewa A., Stanek-Tarkowska Jadwiga, Dexter Anthony R., Dębowska Hanna. (2010) Wpływ różnych systemów uprawy roli na stabilność gleb w wodzie. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowienr 13, s. 39-40. p-ISSN: 1642-3828 (Punktacja MEiN: 2.000)
49. Czyż Ewa A..(2010) Wpływ uprawy kukurydzy w monokulturze i zmianowaniu na zmiany wybranych właściwości fizycznych gleby. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, nr 13, s. 27-28 p-ISSN: 1642-3828 3828 (Punktacja MEiN: 2.000)
50. Czyż Ewa A., Dexter Anthony R., Gajda Anna M. (2010) Wpływ uproszczonej uprawy roli na właściwości fizyczne i mikrobiologiczne wybranych gleb. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie , nr 13, s. 33-34 p-ISSN: 1642-3828 (Punktacja MEiN: 2.000)
51. Czyż Ewa A., Dexter Anthony. (2010) Wpływ zagęszczenia na jakość fizyczną gleb. Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie nr 13, s. 29-30 p-ISSN: 1642-3828 (Punktacja MEiN: 2.000)
52. Czyż Ewa A., Dexter Anthony R. (2010) Wpływ zróżnicowanego zagęszczenia gleby lessowej na rozwój i plonowanie jęczmienia jarego. : Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie, nr 13, s. 31-32. p-ISSN: 1642-3828 (Punktacja MEiN: 2.000)
53. Czyż, E.A. and Dexter, A.R. (2009) Soil physical properties as affected by traditional, reduced and no-tillage for winter wheat. International Agrophysics 23(4), 319-326. http://www.international-agrophysics.org/artykuly/international_agrophysics/IntAgr_2009_23_4_319.pdf (Punktacja MEiN: 6.000)
54. Czyż Ewa A., Dexter Anthony R.(2009) Środowiskowe skutki uprawy kukurydzy (Zea mays L.) w monokulturze i zmianowaniu Czasopismo: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych Z. 543: 41-56 p-ISSN: 0084-5477
55. Czyż, E.A., Dexter, A.R., Dębowska, H., Stanek-Tarkowska, J. (2009) Wpływ uproszczonej uprawy konserwującej na kształtowanie właściwości fizycznych gleby pyłowej w regionie Podkarpacia. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 543: 57-68. p-ISSN: 0084-5477
56. Dexter, A.R., Czyż, E.A., Richard, G. and Reszkowska, A. (2008) A user-friendly water retention function that takes account of the textural and structural pore spaces in soil. Geoderma 143(3-4), 243-253. (IF 2.068; 24 pkt MEiN)
57. Dexter A.R., Richard G., Arrouays D., Czyż E.A., Jolivet C., Duval O. (2008) Complexed organic matter controls soil physical properties. Geoderma 144 (3-4): 620-627 p-ISSN: 0016-7061 (IF 2.068; 24 pkt MNiSW)
58. Czyż, E.A. and Dexter, A.R. (2008) Soil physical properties under winter wheat grown with different tillage systems at selected locations. International Agrophysics 22(3): 191-201. Punktacja MNiSW: 6.000. http://www.international-agrophysics.org/pl/zeszyty.html?stan=detail&vol=22&numer=3&paper=725&i=2
59. Czyż, E.A. and Dexter, A.R. (2007) Chemiczne właściwości gleb pod pszenicę ozimą w różnych systemach uprawy. Acta Agrophysica nr 4. Rozprawy i Monografie, nr 150, s. 15-23 p-ISSN: 1234-4125 (Punktacja MEiN: 4.000) http://www.acta-agrophysica.org/artykuly/acta_agrophysica/ActaAgr_150_2007_0_0_1.pdf
60. Czyż, E.A. and Dexter, A.R. (2007) Fizyczne właściwości gleb pod pszenicę ozimą w różnych systemach uprawy. Acta Agrophysica nr 4. Rozprawy i Monografie, nr 150, s. 8-14. p-ISSN: 1234-4125 (Punktacja MEiN: 4.000) http://www.acta-agrophysica.org/artykuly/acta_agrophysica/ActaAgr_150_2007_0_0_1.pdf
61. Czyż Ewa A., Dexter Anthony, Reszkowska Agnieszka, Gajda Anna, Stalenga Jarosław, Kawalec Andrzej, Kozyra Jerzy, Nieróbca Anna, Faber Antoni, Zalewski Andrzej, Pruchała Leszek, Borek Robert, Borzęcka-Walker Magdalena. (2007) Badania nad możliwościami ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa. W: Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska: konferencja naukowa, Krasiczyn, 26-28.09.2007: referaty i doniesienia / [red. Piotr Kuźniar, Czesław Puchalski, Bogusław Szot, Wanda Woźniak]; Polskie Towarzystwo Agrofizyczne. Oddział w Rzeszowie, Katedra Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Lublin: Instytut Agrofizyki PAN, S. 55-57.
62. Czyż Ewa A..(2007) Określenie zmian właściwości fizykochemicznych i jakości gleby piaskowej pod wpływem zastosowania technologii produkcji zbóż o różnej intensywności. W: Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska : konferencja naukowa, Krasiczyn, 26-28.09.2007: referaty i doniesienia / [red. Piotr Kuźniar, Czesław Puchalski, Bogusław Szot, Wanda Woźniak]; Polskie Towarzystwo Agrofizyczne. Oddział w Rzeszowie, Katedra Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Lublin : Instytut Agrofizyki PAN, S. 52-54.
63. Czyż Ewa A., Gajda Anna. (2007) Zmiany właściwości fizycznych i mikrobiologicznych wybranych gleb pod wpływem stosowanych systemów uprawy roli. W: Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska : konferencja naukowa, Krasiczyn, 26-28.09.2007: referaty i doniesienia / [red. Piotr Kuźniar, Czesław Puchalski, Bogusław Szot, Wanda Woźniak]; Polskie Towarzystwo Agrofizyczne. Oddział w Rzeszowie, Katedra Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie: Instytut Agrofizyki PAN, S. 50-54.
64. Emisja gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie / pod red. Ewy A. Czyż, J. Lecha Jugowara i Cezarego Sławińskiego. Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. PAN, (2007): s. 136. Seria: Acta Agrophysica. Rozprawy i Monografie; Polska Akademia Nauk - Instytut Agrofizyki; nr 150 (4): redakcja książki w języku polskim. http://www.acta- agrophysica.org/artykuly/acta_agrophysica/ActaAgr_150_2007_0_0_1.pdf (Punktacja MEiN: 3.000)
65. Czyż Ewa A. (2007) Próchnica w glebie. W: Wademekum klasyfikatora gleb: praca zbiorowa/pod red. Franiszka Wocha. Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uzup. i popr. Adres wydawniczy: Puławy: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, S. 82-99. Rozdział w książce (Punktacja MEiN: 3.000)
66. Czyż Ewa A. (2007) Wybrane właściwości fizyczne gleb. W: Wademekum klasyfikatora gleb: praca zbiorowa/pod red. Franiszka Wocha. Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uzup. i popr. Adres wydawniczy: Puławy: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, S. 22-50. Rozdział w książce (Punktacja MEiN: 3.000)
67. Czyż Ewa A., Reszkowska Agnieszka (2007) Wybrane właściwości fizykochemiczne : odczyn gleb. W: Wademekum klasyfikatora gleb : praca zbiorowa / pod red. Franiszka Wocha. Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uzup. i popr. Adres wydawniczy: Puławy: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, S, 78-81. Rozdział w książce (Punktacja MEiN: 3.000)
68. Dexter, A.R. and Czyż, E.A. (2007) Applications of S-theory in the study of soil physical degradation and its consequences. Land Degradation and Development 18(4), 369-381. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ldr.779 https://doi.org/10.1002/ldr.779 (brak w wykazie UR)
69. Niedźwiecki J., Czyż E.A., Dexter A.R. (2006) Przewodność hydrauliczna warstwy ornej w zależności od parametrów fazy stałej gleby. Pamiętnik Puławski 142: 297-307. p-ISSN: 0552-9778
70. Czyż E.A., Niedźwiecki J., Dexter A.R. (2006) Wpływ niektórych parametrów fazy stałej gleby na retencję wodną w warstwie ornej gleb mineralnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 508: 27-39. p-ISSN: 0084-5477