O Instytucie

Instytut Inżynierii Materiałowej (IIM) jest jednostką organizacyjną Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, powołanego decyzją JM Rektora UR, od 1  września 2021r. Struktura Instytutu Inżynierii Materiałowej została utworzona na bazie istniejących jednostek w Kolegium Nauk Przyrodniczych: Centrum Dydaktyczne Nauk Techniczno-Przyrodniczych oraz Centrum Dydaktyczno - Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii (CDNMiN).

Zapleczem badawczym IIM są centra badawcze: CDNMiN i Centrum Innowacyjnych Technologii oraz wybrane laboratoria Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej UR. W szczególności są to: Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu, Laboratorium Inżynierii Wytwarzania, Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych.

W IIM prowadzone są badania naukowe w obszarach związanych z inżynierią materiałową, głównym nurtami współczesnej nauki o materiałach oraz z dyscyplinami pokrewnymi. Specyfiką badań prowadzonych jest ich ukierunkowanie na związki między nanostrukturą, mikrostrukturą a właściwościami materiałów stosowanych w różnych sektorach przemysłu oraz w medycynie.

Działalność naukowa pracowników związana jest z badaniami materiałów pod kątem ich właściwości fizycznych, chemicznych, elektrycznych, statycznych i innych. Oprócz badań nad istniejącymi materiałami prowadzone są również prace nad otrzymywaniem nowych materiałów w oparciu o metody MBI oraz PVD.

Badania realizowane w Instytucie IM finansowane są ze środków pozyskiwanych na drodze konkursowej z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji.