Zamówienia publiczne

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

 

I   PRAWO EUROPEJSKIE:

 1. Dyrektywa klasyczna nr 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady
 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ

 

II   PRAWO KRAJOWE:

 1. Ustawa Prawo zamówień publicznych
 2. Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III   PRAWO  WEWNĘTRZNE  UR:

 1. ZARZĄDZENIE NR 7/2021 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 21.01.2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim
 2. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim
 3. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu - Wzór analizy potrzeb i wymagań
 4. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu - Wzór wniosku o uruchomienie postępowania o zamówienie
 5. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu - Wzór notatki z przeprowadzonego rozeznania rynku
 6. ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu - Wzór zapytania ofertowego
 7. ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu - Wzór protokołu z czynności zapytania ofertowego
 8. ZAŁĄCZNIK NR 6 do Regulaminu - Wzór notatki z przeprowadzonego rozeznania rynku
 9. ZAŁĄCZNIK NR 7 do Regulaminu - Wzór rocznego sprawozdania z udzielnych zamówień przez jednostki organizacyjne

 

ROZPORZĄDZENIA:

 

INFORMACJE DODATKOWE: