Strategia Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uchwała nr 123/05/2013
Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego
z  23 maja 2013 r.

w sprawie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020

 

§1

Na podstawie art. 66 ust. 1a ustawy z  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U.2012.572) i art. 35 pkt 1b Statutu Senat postanawia:  

 

§2

Przyjąć do realizacji przedstawioną Strategię Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020.

§3

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego na lata 2013-2020 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§4

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

 

 

Przewodniczący Senatu
Uniwersytetu Rzeszowskiego
R e k t o r

prof. dr hab. Aleksander Bobko

 

- Strategia Rozwoju UR