Fundusze strukturalne

logo.png [38.80 KB]

Tytuł projektu

Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie / Turistické cesty slovensko poľského pohraničia ako nástroj odborného vzdelávania pre udržanie mladých ľudí v regióne

Kod projektu: PLSK.03.01.00-SK-0196/18-00

Projekt realizowany w ramach: Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Partner wiodący: Prešovská univerzita v Prešove (Uniwersytet w Preszowie)

Partner projektu: Uniwersytet Rzeszowski  

 

Opis projektu:

Projekt ma na celu wspieranie działań edukacyjnych w formie kompleksowych kursów tematycznych dla potencjalnych przewodników turystów indywidualnych i grup turystycznych.

 Innowacyjność projektu polega na tym, że nie oferuje on klasycznych usług przewodników, a raczej przeszkala uczestników kursu w jednym z 10 bloków tematycznych. Każdy blok prezentuje pogranicze słowacko-polskie jako terytorium integralne, zdefiniowane tematycznie. Podkreślający promowanie turystyki tematycznej o wysokiej wartości dodanej dla turystów. Wszystkie kursy tematyczne są powiązane z granicą, reprezentują ją jako region o wspólnej przeszłości i kulturze. Długość jednego kursu wynosić będzie 200-240 godzin.

W pierwszym roku projekt przewiduje przygotowanie kursów, zaś w drugim roku przeszkolonych zostanie łącznie 200 uczestników, którymi będą głównie młodzi ludzie z regionu zainteresowani zagadnieniami związanymi z turystyką. Wiedza zdobyta w ramach każdego z tematów umożliwi uczestnikom lepsze pozycjonowanie na rynku pracy w sektorze usług turystycznych jako przewodnika turystycznego (w ramach oferty biur turystycznych lub samozatrudnienia).

Zdobyta wiedza, uzupełniona praktycznymi wyjazdami szkoleniowymi, zwiększy szanse młodych ludzi nie tylko na pozostanie w regionie, ale także przyczyni się do jego rozwoju.

 

Cel projektu:

Przygotowanie nowych, innowacyjnych form edukacji w formie kursów tematycznych szlaków turystycznych promujących wspólne obszary. Szkolenie zawodowe na te tematy zwiększy możliwości zatrudnienia w regionie, zwłaszcza dla młodych ludzi. Celem nie jest budowanie nowych szlaków turystycznych, ale identyfikacja istniejących łokci turystycznych, łączenie ich w poszczególne tematyczne jednostki funkcjonalne i zapewnianie jednostkom tematycznym przewodników szkoleniowych.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 - 31.08.2021

Wartość projektu: 377 874,24 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 321.192,96 EUR

https://www.power.gov.pl

 

Nazwa projektu: Uniwersytet dla Młodych odkrywców

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-U082/17-00

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 498219,00 zł

Dofinansowanie: 483272,41

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie następujących kompetencji i umiejętności: matematyczno-przyrodniczych, rozumienia, kreatywności, przedsiębiorczości, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy przez 1258 uczniów szkół podstawowych (616 K i 642 M) w wieku od 6 do 16 lat, poprzez uczestnictwo w 672 zajęciach, warsztatach, laboratoriach stacjonarnych i terenowych o podwyższonej jakości prowadzonej przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego i doświadczonych trenerów NGO w okresie od 01.06.2018 do 31.12.2019.

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS - 1258
 • Liczba osób, które podniosły kompetencje rozwiązywania problemów - 512
 • Liczba osób, które podniosły kompetencje matematyczno-przyrodnicze - 606
 • Liczba osób, które podniosły kompetencje kreatywnosci - 140

Strona Projektu: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/fundusze-strukturalne/aktualnosci/36708,projekt-uniwersytet-rzeszowski-dla-mlodych-odkrywcow.html

 

Nazwa projektu: Przez staż do zatrudnienia

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S207/17

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. - 28.02.2019 r.

Wartość projektu: 808 935,00 zł

Dofinansowanie: 784 666,00 zł

Cel główny projektu:

Podniesienie przez 28 studentów i studentek studiów stacjonarnych matematyka i odpowiednio 64 studentów i studentek studiów stacjonarnych kierunku informatyka Wydziału Matemotyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, razem 92 studentów i studentek, praktycznych kompetencji zawodowych i umiejętności pożądanych przez pracodawców, gospodarkę i społeczeństwo w wyniku realizacji 94 wysokiej jakości staży studenckich od 01-01-2018 do 28-02-2019.

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EF - 92 osoby
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku INFORMATYKA i MATEMATYKA,  którzy nabyli kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy w wyniku uczestnictwa w stażach u pracodawców trwających 12 tyg x 30h w okresie 01.01.2018 do 28.02.2019 - 39 osób
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku INFORMATYKA i MATEMATYKA,  którzy nabyli kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy w wyniku uczestnictwa w stażach u pracodawców trwających 8 tyg x 30h w okresie 01.01.2018 do 28.02.2019 - 53 osób

Strona Projektu: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/matematyczno-przyrodniczy/staze-studenckie

 

Nazwa projektu: Staże szansą na zatrudnienie

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S211/17

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r.

Wartość projektu: 1 886 342,40 zł

Dofinansowanie: 1 829 752,12 zł

Cel główny projektu:

 • Nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, kompetencji interpersonalnych i doświadczeń zawodowych 189 studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych z kierunków: Biotechnologia, Mechatronika, Inżynieria materiałowa, Ratownictwo medyczne, Położnictwo, Pielęgniarstwo - oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez wdrożenie wysokiej jakości programów stażowych (każdy 360h) we współpracy z pracodawcami w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2019 r.,

Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 189 osób
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Biotechnologia, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. - 18 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Mechatronika, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. - 50 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Inżynieria Materiałowa, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. - 16 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Ratownictwo medyczne, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. - 32 osoby.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Położnictwo, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. - 51 osób.
 • Liczba studentów studiów stacjonarnych UR kierunku Pielęgniarstwo, którzy podnieśli kompetencje zawodowe, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i kompetencje interpersonalne w ramach staży (studenckich) 360h od 01.11.2017 r. - 31.10.2019 r. - 22 osoby.

Strona Projektu: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/fundusze-strukturalne/power-staz

 

 

Nazwa projektuKariera zaczyna się od stażu

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S141/17 

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 - 01.10.2018

Wartość projektu: 1 444 289,28 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 400 960,28

Cel główny projektu:

 • nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych,
 • nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, 
 • podniesieni kompetencji interpersonalnych i doświadczeń zawodowych studentów.

​Planowane efekty:

 • Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS​: 163
 • Liczba studentów drugiego roku, II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Kierunku Ekonomii), którzy nabyli kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy od 01.10.2017 do 01.10.2018: 100
 • Liczba studentów drugiego roku, II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (kierunki: Turystyka i Rekreacja, Wychowanie Fizyczne) Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy nabyli kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy od 01.10.2017 do 01.10.2018: 63

Strona projektu: ​http://we.ur.edu.pl/student/staz

 

 

Nazwa projektu: Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Medycznego UR

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K074/16

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. - 31.07.2020 r.

Wartość projektu: 1 727 760,00 zł

Dofinansowanie: 1 675 927,20 zł

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 324 studentów (co najmniej 90% Uczestników Projektu) ostatnich 4 semestrów studiów I i II stopnia kierunków Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (WMUR): Fizjoterapia, Zdrowie publiczne, Dietetyka, Ratownictwo medyczne, Położnictwo poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjne w okresie od 1.09.2017 do 31.07.2020.

Strona Projektu: www.prks.ur.edu.pl

 

 

https://www.polskacyfrowa.gov.pl

 

 

Projekt „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w okresie01.09.2017r. - 31.12.2018r.

 

Cel realizacji projektu

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji 196 nauczycieli klas 1-3 z 54 publicznych szkół podstawowych z terenu 18 gmin wiejskich i wiejsko miejskich Podregionu Przemyskiego w zakresie nauczania programowania do 31.12.2018.

 

 

 

 

Grupę docelową projektu stanowią:

 - 196 ( w tym 194 kobiety) czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

 

- 30 (w tym 20 kobiet) pracowników miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek publicznych, pracowników publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną) z terenu podregionu przemyskiego,

-  2100 (w tym 1669 kobiet) uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

 

 

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

 - szkolenia grupowe z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i

 

nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej

i pozostałych osób dorosłych w wymiarze 35 godzin,

- szkolenia w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów w wymiarze 30 godzin (15 dwugodzinnych spotkań)

- zajęcia w formie wyjazdowej,

- wsparcie online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej,

- doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne.

 

 

 

Efekty projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania, a ponadto:

 

- umożliwi stworzenie popytu na internet oraz technologie informacyjno - komunikacyjne,

- wyposaży uczestników w umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu

- wyposaży uczestników w umiejętności  bardziej zaawansowane (programowanie)

- stworzy trwałe mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania w 54 szkołach podregionu przemyskiego.

 

Strona projektuhttp://projekty.vccsystem.eu/projekt4/

 

 

Projekt „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w okresie01.09.2017r. - 31.12.2018r.

 

 

 

Cel realizacji projektu

 

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji 194 nauczycieli klas 1-3 z 59 publicznych szkół podstawowych z terenu 18 gmin wiejskich i wiejsko miejskich Podregionu Przemyskiego w zakresie nauczania programowania do 31.12.2018.

 

 

Grupę docelową projektu stanowią:

 

- 194 (193 kobiety) czynnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,

- 30 (24 kobiety) pracowników miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, pracowników bibliotek publicznych, pracowników publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną) z terenu podregionu przemyskiego,

-  2504 (1396 kobiet) uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

 

 

Działania zaplanowane w ramach projektu:

 

- szkolenia grupowe z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i

nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej

i pozostałych osób dorosłych w wymiarze 35 godzin,

- szkolenia w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów w wymiarze 30 godzin (15 dwugodzinnych spotkań)

- zajęcia w formie wyjazdowej,

- wsparcie online realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej,

- doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne.

 

 

Efekty projektu:

 

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania, a ponadto:

- umożliwi stworzenie popytu na internet oraz technologie informacyjno - komunikacyjne,

- wyposaży uczestników w umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu

- wyposaży uczestników w umiejętności  bardziej zaawansowane (programowanie)

- stworzy trwałe mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania w 59 szkołach podregionu rzeszowskiego.

 

Strona projektuhttp://projekty.vccsystem.eu/projekt3/

 

 

 

https://pl.plsk.eu

 

Tytuł projektu: Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość

Partner wiodącyZdruženie pre rozvoj vidieckeho turizmu/Stowarzyszenie na rzecz turystyki wiejskiej z siedzibą w Preszowie

Partnerzy projektu: Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet w Preszowie

Opis projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości transgranicznego nauczania
z wykorzystaniem nowoczesnych działań szkoleniowych dla wszystkich zainteresowanych specjalistycznym kształceniem w obszarze turystyki wiejskiej na pograniczu polsko - słowackim. Dzięki zadaniom realizowanym w ramach projektu, jego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat potencjału regionu oraz nauczą się jak ten potencjał wykorzystywać, jak tworzyć innowacyjne narzędzia marketingowe, współpracować oraz tworzyć kompleksowe produkty turystyczne turystki wiejskiej.

Założone w projekcie cele zostaną zrealizowane m.in. poprzez publikację szczegółowej ekspertyzy dotyczącej potencjału turystycznego obszaru objętego projektem, interaktywnej mapy regionu pogranicza polsko - słowackiego, organizację szkoleń i kursów w Polsce i na Słowacji, organizację konferencji międzynarodowych oraz wyjazdów studyjnych.

Okres realizacji projektu: 03.04.2017 - 28.09.2018

Wartość projektu: 623 021,79 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 528 973,52 EUR

 

 

 

 

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Moniuszki 10, ul. Towarnickiego 3 w Rzeszowie oraz budynku Centrum Eksperymentalnego w Weryni

 

 

POIS.01.03.01-00-0068/16  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
http://www.pois.gov.pl/

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 28.03.2017 r.

Wartość projektu:  1 387 325,67 zł

Dofinansowanie:      848 980,85 zł

 

Projekt zlokalizowany jest w dwóch obiektach znajdujących się w Rzeszowie:

• Budynek C8 - Wydział Socjologiczno - Historyczny ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów,

• Budynek B3 - Wydział Wychowania Fizycznego ul. Towarnieckiego 3, 35-010 Rzeszów,

oraz w jednym obiekcie w Weryni:

• Budynek W-2 - Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Werynia 2, 36-100 Werynia.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez:

- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI): 136,29 Mg CO₂/rok,

- zmniejszenie zużycia energii końcowej: 1544,15 GJ/rok,

- zaoszczędzenie energii elektrycznej: 81,84 MWh/rok,

- zaoszczędzenie energii cieplnej: 1249,53 GJ/rok,

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI): 554 520,00 kWh/rok.

 

 

Termomodernizacja budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie

 

POIS.01.03.01-00-0109/16

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
http://www.pois.gov.pl/

 

Umowa o dofinansowanie z dnia 19.04.2017 r. 

Wartość projektu:   1 625 360,82 zł

Dofinansowanie:     1 117 318,83 zł